Norske banker utøver et viktig samfunnsansvar. For å kunne vokse og utvikle sin virksomhet behøver bedrifter både egen- og fremmedkapital. Dette forutsetter et velfungerende kredittmarked. Gjennom kunnskap om lokale forhold og inngående kjennskap til bedrifter legges grunnlaget for et godt bankhåndverk.

I en stadig mer globalisert økonomi med tiltagende kompleksitet øker bedriftenes behov for en grundig avdekking av alle finansielle risikofaktorer som kan påvirke virksomhetenes lønnsomhet. I SNN Markets har vi styrket vårt fokus på dette området.

Vi har utviklet nye modeller som basert på dagens rentekurver og historiske svingninger hjelper oss å vise kundene på en enkel måte hvilke finanskostnader de må ta høyde for.

Det historiske lave renteregimet er stadig i medias søkelys. Mange er opptatt av om tidspunktet nå er inne for å sikre sine renter eller om man tvert om, skal avvente å se om de faller ytterligere. Utgangspunkt for vår rådgivning i SNN skal ikke være timing. Historisk vet vi at å treffe bunner og topper er en krevende øvelse.

Vår rådgivning skal søke å bidra til en bevissthet hos bedriftene om hvilken finansiell risiko de løper gjennom valg av ulike sikringsstrategier.

Med andre ord fokusere på HVORFOR en god og langsiktig sikringsstrategi for nettopp denne bedriften kan være fornuftig. Ikke at NÅ er tidspunktet rett for inngåelse av en rentesikringsavtale.

Målet er å finne den optimale miksen mellom fast og flytende rente. Avgjørende faktorer som spiller inn er blant annet selskapenes risikoprofil, belåningsgrad, fremtidig kontantstrøm så som leiekontrakter m.m. Generelt anbefaler vi at jo høyere belåningsgrad, desto større andel rentesikring. Videre at sikring av rente i hovedsak handler om finansstrategi. En god timing av rentekurven er kun en ekstra «bonus». Og ikke minst prosjekter skal være gode på grunn av inntektspotensialet. Finanskostnader er et middel for å nå disse inntektene og bør være forutsigbare.

De samme paralleller kan man trekke for bedrifter som driver med eksport, eller gjør investeringer i kapitalvarer i utenlandsk valuta og inntekter i hjemlig valuta. Videre er gode sikringsstrategier også å anbefale for bedrifter med stort bunkersforbruk. Jo flere finansielle faktorer som kan «låses», jo mer forutsigbart blir det fremtidig kostnadsbildet for bedriftene.

God risikorådgivning handler altså om å redusere utfallsrommet for fremtidige finansielle kostnader betraktelig.

Å ligge med for høy grad av «åpen» risiko er etter vår mening spekulasjon og ikke forenlig med en fornuftig sikringsstrategi.