MURMANSK/OSLO (Nord24): – Jeg kan bli sendt i fengsel eller bli satt på lista over terrorister og ekstremister, forteller Aleksandr Serebrjannikov (28) fra Murmansk til Nord24.

Mandag startet rettssaken mot den kjente og til tider regimekritiske bloggeren fra Kolahalvøya. Ifølge avisa Murmanskij Vestnik kan rettssaken vare i over en måned.

Nord24 møtte ham i Murmansk noen uker før rettssaken begynte. Det skjedde i regi av Barents Press Norge, som tidligere har forsøkt å invitere Serebrjannikov til Norge. Han hadde da utreiseforbud fra Russland på grunn av at etterforskningnen mot ham pågikk.

«Bloger 51» tiltalt

Aleksandr Serebrjannikov, opprinnelig fra byen Apatity, er bedre kjent for å drive nettsiden «Bloger 51» i Murmansk. Nå er han tiltalt og risikerer fengselsstraff for seks linjer med antimuslimsk innhold i et blogginnlegg.

Selv mener han noen hacket seg inn og endret blogginnlegget 20 dager etter det ble publisert.

Blogginnlegget handlet i utgangspunktet om et drap på en restaurant i Moskva, der den muslimske forretningsmannen Adil Nazim-ogly Makhmudov ble offeret. Makhmudov var leder for Murmansk fylke sitt representasjonskontor i hovedstaden.

5. mars i fjor ble blogginnlegget om drapet postet på Bloger 51-siden.

Nettsiden hacket?

Det er spesielt seks linjer med rasistisk innhold som aktoratet bygger sin sak rundt. De påstår at Bloger 51 har oppfordret til «eggende hat» og «utryddelse av folk på religiøst grunnlag» gjennom formuleringer som at muslimer burde «steriliseres».

Serebrjannikov selv hevder noen hacket seg inn på hans nettside og la til disse seks linjene 20 dager etter at artikkelen opprinnelig ble publisert.

– Siden min ble hacket og noen publiserte en antimuslimsk tekst. Det var også et dos-angrep (datasystem-angrep, journ. anm.) rettet mot meg på samme tid, sier Serebrjannikov.

– Jeg blir kalt ekstremist på grunn av den antimuslimske teksten som ble publisert på siden min, legger han til.

Kjent som urokråke

Serebrjannikov er kjent som litt av en urokråke i medieverden i Murmansk og får kritikk fra andre journalister i byen som Nord24 har snakket med. De mener hans artikler er anarkistiske, provoserende og mangler troverdighet, og nekter derfor blant annet å invitere ham i studio.

Serebrjannikov ser på seg selv som en mellomting mellom journalist og uavhengig blogger.

– Blogger eller journalist? Det er et stort skille mellom blogging og journalistikk i Russland. Så er spørsmålet: hvem forteller sannheten? Jeg vet ikke, sier han selv.

– En stjerne på himmelen

Serebrjannikov får ros fra blant annet Barents Observer, som mener han er en viktig stemme fra Murmansk i en tid der ytringsfriheten står svakt i Russland.

– Jeg er klar over at han er omstridt blant lokale journalister. Det er viktig å understreke at Aleksandr er mer en blogger enn journalist. Dermed følger han ikke alle spillereglene som vanlige journalister gjør. I en tid der journalistikken i Russland er under press og det frie ord nesten ikke eksisterer, er bloggere en viktig informasjonskilde. Der er Aleksandr en stjerne på himmelen, sier redaktør Thomas Nilsen i Barents Observer til Nord24.

Ny lov

Nylig kom det en ny lov i Russland som krever at alle som driver nettsider med et visst besøk må registrere seg som tradisjonelle medier. Det rammer blant annet Bloger51.com.

– Det er vanskelig å bedømme rettssaken utenfra, men den kommer i en periode hvor Russland har endret sitt lovverk i forhold til publikasjoner. Bloggere kommer under samme regelverk som mediapublikasjoner hvis de har mer enn 3.000 lesere i uka. Den loven er laget for å stoppe bloggere som Aleksandr.

– Ikke unik sak

– Russiske myndigheter ser at bloggere utfyller tradisjonelle medier. Derfor vil de stoppe dem. Det gjør denne rettssaken spesielt interessant. Dette er en av de første sakene som kommer opp i etterkant av den nye loven, sier Nilsen.

Serebrjannikov sier myndighetene har forsøkt å stenge bloggen hans flere ganger, uten å lykkes. Det er ikke første gang russiske myndigheter forsøker å stoppe bloggere. Aleksej Navalnij er det mest kjente eksempelet. Han vant flere rettssaker, men russiske myndigheter stoppet bloggen hans. Nå publiserer han via utenlandske servere.

Serebrjannikov tror ikke hans sak blir den siste.

– Min sak er dessverre ikke unik, sier Serebrjannikov.

Fikk støtte i retten

På rettssakens første dag ble flere faste lesere av bloggen intervjuet om den nevnte artikkelen med antimuslimsk innhold.

Én av de faste leserne Vladimir Sjerbak, bedre kjent under psevdonymet "Prizrak", støtter Serebrjannikovs versjon om at de seks linjene måtte være plantet av noen i ettertid.

– Jeg ville straks ha lagt merke til det hvis de linjene var der i utgangspunktet, sa han i retten, ifølge Murmanskij Vestnik.

**

English version:
 

Blogger risking jail after controversial article about murder

MURMANSK / OSLO (Nord24) - I could be sent to prison or be put on the list of terrorists and extremists, says Aleksandr Serebryanikov (28) from Murmansk to Nord24. 

Monday began the trial of thethe well known -  and at times critical regime blogger - from the Kola Peninsula. According to the newspaper Murmansky Vestnik the trial can last for over a month. 

Nord24 met him in Murmansk few weeks before the trial began. It happened under the Barents Press Norway, who previously tried to invite Serebryanikov to Norway. He had then exit ban from Russia becauseog the investigation against him unfolded. 


"Bloger 51» prosecuted

Aleksandr Serebryanikov, originally from the town of Apatity, is better known to operate the website "Bloger 51" in Murmansk. Now he is prosecuted and risk imprisonment for six lines with anti-Muslim content in a blog post. 

He believes someone hacked in and changed the blog post 20 days after it was published. 

The blog post is basically about a murder in a restaurant in Moscow, where the Muslim businessman Nazim Adil-ogly Makhmudov was the victim. Makhmudov was head of the Murmansk region's representative office in the capital. 

March 5 last year, the blog post about the murder posted on the Bloger 51 page. 

Site hacked? 
It is especially six lines with racist content that prosecutors build their case around.

They claim that 51 Blog has called for "inciting hatred" and "extermination of people on religious grounds" through formulations that Muslims should "sterilized". 

Serebrjannikov claims that someone hacked  his website and added these six lines 20 days after the article was originally published. 

- My website was hacked and someone published an anti-Muslim text. There was also a computer system attack directed against me at the same time. , journ. Note.) Directed at me at the same time, says Serebrjannikov. 

- I am called an extremist because of the anti-Muslim text that was published on my site, he adds. 


Known as troublemaker 
Serebryanikov is known as a bit of a troublemaker in the media world in Murmansk and receive criticism from other journalists in the city who Nord24 talked to. They think his articles are anarchic, provocative and lacks credibility, and therefore refuse inviting him in the studio. 

Serebryanikov sees itself as a cross between independent journalist and blogger. 

- Blogger or journalist? There is a big distinction between blogging and journalism in Russia. So the question is: who is telling the truth? I do not know, says he. 

- A star in the sky 
Serebryanikov receives praise from, among others online news journal Barents Observer, who thinks he's an important voice from Murmansk at a time when freedom of expression is weak in Russia. 

- I am aware that he is controversial among local journalists. It is important to emphasize that Alexander is more of a blogger than a journalist. Thus he follows not all the rules as regular journalists do. At a time when journalism in Russia is under pressure and free speech not exist, bloggers an important source of information. There is Aleksandr a star in the sky, says editor in Barents Observer,  Thomas Nilsen,  to Nord24. 

New Act 
Recently, a new law in Russia that requires anyone who operates websites with some visits must register as traditional media. It affects, among other Bloger51.com. 

- It is difficult to judge the trial from outside, but it comes at a time when Russia has changed their laws in relation to publications. Bloggers come under the same regulations as media publications if they have more than 3,000 readers a week. The law is designed to stop bloggers like Aleksandr. 

- Not unique case 
- The Russian government sees that bloggers complement traditional media. Therefore, they will stop them. It makes this lawsuit particularly interesting. This is one of the first issues that comes up in the wake of the new law, says Nilsen. 

Serebryanikov says the government has tried to shut down his blog several times, without success. It is not the first time the Russian authorities try to stop bloggers. Alexei Navalnij is the most famous example. He won several court cases, but the Russian authorities stopped his blog. Now he publishes through overseas servers. 

Serebryanikov do not think his case will be the last. 

- My case is unfortunately not unique, says Serebryanikov. 

Received support in court 
The blogger received support the first day in court:
One of the regular readers Vladimir Sjerbak, better known under the pseudonym"Prizrak" supports Serebryanikovs version of the six lines had to be planted by someone in hindsight. 

- I would immediately have noticed it if the lines were there in the first place, he said in court, according Murmansky Vestnik.