Sterk vekst i boligprisene og høy gjeld i husholdningene øker sårbarheten i det norske finanssystemet, mener Norges Bank.

En brå nedgang i etterspørselen, med andre ord et boligkrakk, kan gi bankene økte utlånstap over tid, skriver banken i sin siste rapport om finansiell stabilitet.

Også oljekrisen har rammet bankene i form av tap på utlån til oljerelatert virksomhet.

Samtidig holder likviditeten i bankene seg godt, viser rapporten.

– Norske banker er blitt mer robuste. Stresstesten i rapporten viser at kapitaldekningen i bankene kan falle betydelig ved et tilbakeslag, men fortsatt holde seg godt over minstekravene, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen. (©NTB)

Advarer

I 2015 advarte Finanstilsynet om større fare for boligkrakk, og denne tendensen fortsetter, ifølge rapporten fra Norges Bank, som tar for seg risikobildet for det norske finanssystemet, utviklingen i eiendomspriser og gjeld, risikoen for tap i bankene og utfordringer for livsforsikring og pensjon.

– Gjelden øker fortsatt mer enn husholdningenes inntekter. Andelen husholdninger med svært høy gjeldsbelastning har fortsatt å stige, heter det i rapporten, der det slås fast at situasjonen for de yngre er særlig bekymringsfull.

– Yngre husholdninger er særlig utsatt fordi mange har mye gjeld, høy rentebelastning og lite annen formue enn bolig.

I tillegg har veksten i dyre forbrukslån tatt seg markert opp. Selv om de utgjør en liten andel av den totale gjelden, fører de høye rentene likevel til større rentebelastning, advarer banken.

Fare for tilbakeslag

Det øker faren for at mange strammer inn livreima, særlig dersom rentene stiger, flere mister jobben eller boligprisene faller.

– Det kan forsterke et tilbakeslag i økonomien og gi økte tap i bankene, advarer Norges Bank