- Jeg holdt på å gå ut av mitt gode skinn da jeg først hørte om styreleder i Ymbers planer om å fusjonere selskapet med TK produksjon. Jeg trodde nesten ikke mine egne ører når jeg snakket med ordføreren i Nordreisa samme dag som pressemeldingen ble holdt om planene og registrerte hans tilbakelente og stilltiende holdning til hele saken. Jeg pustet lettet ut og trodde saken var lagt død da styret sa nei til planene, men det er nå klart at saken skal opp til ny vurdering i neste uke.

Les sakene her:

Det er tid for å stå opp å vise at der ikke under noen omstendigheter er slik at der er politisk enighet omkring en slik fusjon i Nordreisa kommune. Slik jeg ser det så finnes der ingen argumenter som ville være gode nok til at jeg ville tenke at en slik fusjon ville være en god ide for Nordreisa kommune. Der finnes ikke en avtale i verden som kan sikre oss mot alle eventualiteter som måtte dukke opp i forretningsverden. Der er ikke rom for de hensyn vi ønsker skal tas i den brutale økonomiske konsern- verdenen som store konsernselskap opererer i. Der er det kun kroner og øre som teller. Dette har vi sett før med fusjoner i Nord-Troms, der bedrifter er lovet gull og grønne skoger for i neste omgang bli slaktet på brutalt vis. Dette kan vi ikke være med på å utsette Ymber for.

- Ingen alarmklokker

Ymber er en av de aller viktigste næringsaktørene i vår region, og lista er lang over de ulike rollene selskapet har spilt i regionene fra dens opprinnelse og fram til i dag. Årsrapporten for 2013 inneholder ingen alarmklokker slik jeg ser det som skulle tilsi at selskapet er i en slik situasjon at en fusjon er av tvingende nødvendighet. Tvert imot.

I 2013 handlet Ymber varer og tjenester for 38 millioner kroner, mye av dette tilfalt lokalt næringsliv. Ymber er, og har vært en viktig leverandør av kunnskaps-arbeidsplasser for Nordreisa, samtidig som det også er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til vår befolkning som IKKE krever høyere utdanning. I tillegg tilbys det også viktige arbeidsplasser innenfor IT i 3NET, som sannsynligvis er avhengig av Ymber for å overleve som eget selskap. Dette gjør bedriften til en allsidig arbeidsplass for flere ulike yrkesgrupper og er viktig for jobb -mangfoldet i Nord - Troms. Ymber har også spilt en vesentlig rolle med opprettholdelsen av fagtilbud ved den videregående skolen gjennom år der søkertallene har vært lave. I tillegg er de viktige for regionen i det å kunne tilby lærlingplasser innenfor el og it, noe som fylkeskommunen stiller som et av flere vilkår for å kunne få opprettholde videregående skoletilbud.

Ansatte

Selv om der ikke foreligger noen avtale som jeg kan lese og ta stilling til så vil jeg komme med noen tanker omkring noen av argumentene slik de er lagt fram for meg og hvorfor jeg mener de ikke holder.

TK produksjon vil flytte sitt hovedsete til Nord-Troms. Dette vil gi flere kunnskapsarbeidsplasser til Nord-Troms innenfor et arbeidsområde. Prisen vi vil komme til å være nødt til å betale er at Ymbers nåværende administrasjon må gå. Selv om sum antall personer etter avtale skal være det samme, er det ikke å komme utenom at de personene som i dag innehar viktige administrative oppgaver i selskapet i dag etter hvert ikke lengre vil være på lønningslista til TK i Sørkjosen. TK produksjon har allerede merkantilt personell i sin stab, og der vil ikke være noe realisme i å tro at TK legger opp til at de skal kjøre med dobbel bemanning på disse områdene. Kanskje vil de ansatte få tilbud om annen stilling i Tromsø for på den måten holde seg innenfor avtalen om at ingen skal sies opp, men hva dette egentlig innebærer for den enkelte trenger vi ikke særlig god fantasi for å tenke oss.

Reiten-utvalget

Reitenutvalgets rapport om energisektoren konkluderer bl.a. med at alle kraftselskap bør skille ut sin nettvirksomhet i et eget selskap og er brukt som argument på at det nå er riktig tid å gjøre dette på. Etter min mening er det noe søkt å selge arvesølvet på bakgrunn av en rapport som er ute på høring og som ikke stortinget har tatt stilling til ennå. La oss komme til bake til utfordringene når vi vet hvilke retningslinjer stortinget ender opp med å komme med. Vi selger ikke skinnet før bjørnen er skutt. Å gi fra seg råderetten over en av Nordreisas og Nord-Troms viktigste arbeidsplasser og virksomheter til Tromsø NÅ på bakgrunn av noe som ikke engang er behandlet framstår for meg som mildt sagt uklokt.

Ikke makt i selskapet

Nord- Troms vil få igjen en eierandel i TK produksjon som tilsvarer verdien av Ymber AS. Dermed taper vi ikke noe av verdien i selskapet: Den faktiske realiteten slik den er framstilt er at Nord-Troms kommunene vil få 25 % av aksjene i TK produksjon. Noe som gir oss stemmer i styret men ikke noe særlig mer enn det. ALT som ikke er nedfelt i avtale, og som dukker opp vil være opp til flertallet å bestemme, og Nord-Troms med sine 25 % (forutsatt at alle beholder sine aksjer) vil ikke ha noe å si hverken til kravet om 2/3 flertall eller simpelt flertall. Vi vil ikke ha noen makt i selskapet i møtet med de forhold som dukker opp som eventuelt ikke er sikret gjennom avtalen.

-Trist

Å ta høyde for alle langsiktige og kortsiktige samfunnsmessige konsekvenser en slik fusjon vil kunne ha for Nordreisa kommune og Nord-Troms som regionen er svært vanskelige - om ikke umulige. Jeg kan ikke se hvordan det skal være mulig å få på plass en avtale som er god NOK i så henseende. Slik saken er fremstilt i media og slik jeg oppfatter det etter samtale med sentrale personer så kan jeg ikke se hva som skulle få meg til å gi min tilslutning til et slikt fusjonsforslag. Det er mulig det finnes, men jeg vet ikke om så mange fusjoner mellom store og små som har skjedd uten at det har fått negative konsekvenser både for arbeidsplasser og lokalsamfunn, og jeg synes det er trist at ledelsen i selskapet med dette har skapt støy og uro i selskapet som de burde vært foruten.

***

Siv Elin Hansen

Nordreisa SV