Troms Kraft Produksjon, i kompaniskap med Statskog, har søkt om å bygge og drive et vindkraftverk med inntil 26 vindturbiner i Skibotndalen og Rieppejavri i Troms.

Det går frem av en søknad til NVE.

De 26 turbinene, ferdig i 2020 etter planen, skal kunne levere 220 GWh årlig. Dette tilsvarer strøm til cirka 11.000 husstander.

Det er mye større en blant annet TKs eneste vindpark - Fakken - og en av Norges største vindparker:

Over 1 mrd

Troms Kraft har beregnet utbyggingskostnadene til mellom 880 og 1070 millioner kroner - forutsatt en euro-kurs på 8,40.

Det er stipulert en bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved kraftpriser høyere enn 38 øre/kWh. I tillegg kommer verdien av el-sertifikatene.

Dagens priser er langt lavere. I går var prisen 27,69 øre i nord.

- Ikke lønnsomt

- Det er et stort prosjekt, sier administrerende direktør i Troms Kraft Produksjon, Anna Maria Aursund.

- Hvordan skal dette finansieres?

- Det må vi komme tilbake til senere. Med den situasjonen Troms Kraft er i nå må man vurdere å selge prosjektet. Men det er samtidig langt frem og Troms Kraft er forhåpentligvis i et annet modus om noen år. Vi har som mål å reise kjerringa innen den tid.

Aursund innrømmer at dagens priser vanskeliggjør en utbygging:

- Øyeblikksprisen viser at det pt ikke er lønnsomt med utbygging.

- Hvor mye vil de grønne sertifikatene utgjøre?

- Det er litt usikkert pt.

Steindødt marked

Siden 2003 har Troms Kraft lett systematisk etter områder som er egnet for utbygging av vindparker i Troms.

Fra før er Fakken på Vannøya bygd ut – og tross store offentlige subsidier - med store underskudd som resultat.

Troms Kraft har måttet ta store nedskrivinger på Fakken.

Rieppi vil nå prioroteres på grunn av den umiddelbare nærheten til to vannkraftverk i Skibotn som eies av Troms Kraftforsyning og Energi, som ble delsolgt på omstridt vis til svenske Jämtkraft.

Kan samkjøres med vannkraft

Hun legger til at hun mener AS Norge bør prioritere prosjekter med magasinkraft og vinterkraft – ala samspillet som er planlagt mellom vindkraft og vannkraft i Skibotn.

Troms Kraft og den svenske partneren Jämtkraft planlegger å utvide de to vannkraftverkene i Skibotn for store summer. Dette prosjektet er til utredning og er per definisjon kommet kortere i planleggingen.

- Har vindkraft-prosjektet vært diskutert med Jämtkraft?

- Nei. Vår partner er Statskog og de har vært med på utbygginger på sørvestlandet. Men Jämtkraft er stor på vindkraft og er vår partner.

«Lav vindressurs»

Vindressursen er dokumentert som «noe lav», men svært retningsbestemt vind og med ubetydelige isingproblemer på den positive siden.

Mulige konflikter er store arealinngrep i urørt villmark, selv om Troms Kraft mener Rieppi vindpark er et unntak med nærhet til eksisterende infrastruktur.

Andre mulige negative konsekvenser er:

  • Turbinene vil også være godt synlig fra Europaveien, «og representerer således et uønsket førsteinntrykk for reisende fra Finland til Norge».
  • Reindrift: Området er kalvingsområde for streifdyr samt det berører trekkveier på tvers av Skibotndalen.

Verdiskaping lokalt

Mestepartene av kostnadene er naturlig nok vindturbinene som produseres i utlandet.

Bygging vil imidlertid også gi lokal verdiskaping beregnet til 180 millioner kroner regionalt og 100 millioner kroner lokalt - over to års byggetid.

Penger til kommune

Storfjord kommune mottar årlig store beløp fra Troms Kraftforsyning og Energi i form av konsesjonskraft og eiendomsskatt på vannkraftanlegg. I 2012 utgjorde dette cirka 19 millioner kroner - tilsvarende cirka ti prosent av kommunens driftsinntekter.

Med dagens satser er eiendomsskatt beregnet til cirka 4,2 millioner kroner per år, men det er ventet at takstgrunnlaget for nye vindkraftanlegg vil kunne øke. Legger en hele investeringsbeløpet til grunn, vil eiendomsskatten komme på sju millioner kroner per år.

***

OM REIPPI VINDKRAFT

  • Troms Kraft Produksjon og Statskog har søkt om å bygge og drive et vindkraftverk med inntil 26 vindturbiner (220 GWh) og en samlet installert effekt på inntil 80 MW. Planområdet er Skibotndalen og Rieppejavri.
  • Planlegges knyttet til nettet via en 16 kilometer lang luftledning til Skibotn kraftverk.
  • Planområdet er ca. 7 km langt og 1,5 km bredt, dvs. totalt 10 km².
  • Vindparken vil under normale omstendigheter kunne ferdigstilles i 2020.
  • I området har Troms Kraft to vannkraftverk fra før.
  • Samkjøring av vind og vann kan gi «optimalisering av produksjonen, bedre utnyttelse av nettkapasiteten, samt at det kan oppnås bedre pris på både vind- og vannkraften.»
  • Kraftunderskudd: Rieppi kan bidra til å redusere et årlig kraftunderskudd i Troms på gjennomsnittlig over 800 GWh som nå dekkes fra termiske kraftverk i Sverige og Finland samt godt regulerte magasinkraftverk i Nordland. Det er et generelt behov for regulert vinterkraft i Troms.