Vannledning til Tønsvika og ny vannfabrikk på nordspissen av Tromsøya er det største utbyggingsprosjektet for Vann og avløp i inneværende budsjettperiode. Det ligger også an til å bli den største overskridelsen.

Nord24.no skrev forrige uke om hvordan utlysningen av høydebassenget ble stanset da kostnadsoverslagene varierte med 30 millioner kroner.

I tillegg har leggingen av vannledning fra nordspissen til Tønsnes i høst utviklet seg til et økonomisk mareritt.

Det marerittet angår i høyeste grad skattebetalerne i Tromsø: Vann og avløp skal etter loven drives på selvkost, og alle ekstra utgifter havner til syvende og sist hos innbyggerne.

Overskridelser

I finans- og næringskomiteen forrige uke informerte kommunaldirektør Oddgeir Albertsen om at uforutsette utgifter i Vann og avløp hadde tappet kommunens midler for til sammen 62 millioner knyttet til prosjektet.

Jens Ingvald Olsen (Rødt) har i ettertid bedt byråd Britt Hege Alvarstein om en oppdatering av prosjektet. Det hadde opprinnelig en enteprisekostnad på 33,8 millioner da det ble behandlet i byrådet. Så gikk det meste galt:

  • Før oppstart ble det av tekniske årsaker bestilt annen type forankringslodd samt at traseen ut fra tilkoblingshuset ble endret. Dermed økte regningen til 37,1 mill kr.
  • For å få avsluttet prosjektet før september 2014 ble budsjettet oppjustert til 43,2 mill kr etter oppstartsmøte. Av dette skal Tromsø Havn betale 5,25 mill kr som anleggsbidrag fordi ledningen måtte flyttes fra Breivika Havn sitt utbyggingsområde.
  • I fjor sommer kom dykkerne i Arctic Seaworks over 1200 tyske granater fra andre verdenskrig. Det ble bråstopp i arbeidet. Merkostnadene beløper seg til 2,6 millioner kroner - totalt 45,8 millioner. 
  • 25 juli inntreffer et undervannsras på nordspissen av Tromsøya. Dette førte til at hele prosjektet måtte stoppes fordi det også truet hovedvannledninga til Simavik og dermed hele vannforsyningen til Tromsø. Siden den gang har området blitt fylt opp med masser fra Remiks-tomta. Dette arbeidet skal snart ferdigstilles. Det fordyret også prosjektet fordi denne typen arbeid er mer komplisert om vinteren. 

Konklusjon: Kalkylene per dags dato viser en kostnadsøkning for vannledninga fra 33,8 til 76, 6 mill. Den endelige regningen kommer i løpet av februar. Ferdigstillelse er forsinket fra  september 2014 til mars 2015.

- Advokatmat

Byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein sier advokater fra begge sider nå utreder hvor stor del av overskridelsene kommunen kommer til å måtte ta av sine budsjetter.

- Dette er advokatmat nå. . Svaret er ikke gitt om vi evt må ta noe på egen kjøl eller det vil være andres ansvar. 

- Er dere godt nok sikret i formuleringen av anbudet?

- Jeg har ikke anbudsdokumentene foran meg. Men dette er uforutsette hendelser. Det tas forbehold i alle anbud, det kan for eksempel stå at det må gjøres ekstra undersøkelser. Men du kan aldri sikre deg hundre prosent uten at kostnadene vil bli uforsvarlig store.

- Hvordan skal overskridelsene håndteres?

- Vi vet fortsatt ikke hvor stor totalsummen og kommunens andel blir. Den fordelingsnøkkelen er ikke klar. Når det gjelder ekstraregningen for granatfunnet regner jeg med vi antakelig må ta den. De øvrige kostnadene må gjennomgås mer nøye for å avklare ansvarsforhold. I verste fall sitter vi igjen med nær hundre prosent. Da må vi se på andre planlagte prosjekter hos Vann og avløp.

- Men høydebassenget og vannledningen er den definitivt største posten på budsjettet til vann og avløp - og det henger sammen?

- Hos Vann og avløp henger alt sammen.

Det nye høydebassenget har en høyst usikker sluttregning.

Hele prosjektet består av fire deler. Ledningsanlegg og tilkoblingsanlegg er under ferdigstillelse og følger budsjett. Vei og ledningsanlegg opp til selve vannbehandlingsanlegget/høydebassenget er under arbeid og ligger også an til å følge budsjett. Vannledningen er snart sluttført, og det graves nå ned vannledning og bygges vei opp til det planlagte høydebassenget på Nordspissen. Dette er utsatt etter at budsjettet på 153,2 millioner viste seg å kunne sprekke med inntil 30 mill da ny kalkyle ble gjort. Kommunen forhandler nå med Avinor for å bygge høyere i terrenget - noe som kan gjøre store utslag på sluttsummen.

Her graves det ny ledning til høydebassenget som er planlagt. Foto: Torkil Emberland

- Også høydebassenget har store kostnadssprik. Kan det kuttes her?

- Prosjektet er vedtatt i kommunestyret. Men viser det seg at kalkylene for prosjektet spriker, får vi rykke tilbake til start og se hva som kan gjøres annerledes.

- Er du bekymret for forsinkelsene?

- Både når det gjelder vei, vann og andre prosjekter liker jeg at det blir gjennomført så raskt som mulig. Nå har vi jo vann per i dag. Men vi har bare en ledning fra Simavika. Skulle den ryke, vil Tromsø bare ha vann nok til rundt ett døgns forbruk.

Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen reagerer sterkt på at kommunestyret ikke er informert om saken: - Gaven fra dette byrådet blir høyere avgifter

- Byggherres ansvar

Daglig leder Thomas Skavhaug i Arctic Seaworks berømmer Tromsø kommune for profesjonell opptreden.

- Vi har hatt og har en god dialog. Jeg synes litt synd på dem. Det er lett å undersøke grunnforholdene til et hus. Her er det 12 kilometer vannledning - under vann.

Han sier prosjektet har kostet Arctic Seaworks store ressurser.

- Det koster hele veien. Vi har hatt utstyr liggende i månedsvis uten å få betalt for det. Men kommunen har vært smidig, og vi har fått anledning til å utsette ting og sende folk på andre jobber.

Når det gjelder ansvarsforholdet sier Skavhaug kommunen må svare for grunnforholdene.

- Grunnforholdene er byggherres ansvar. Men så kan det selvsagt diskuteres om vi har forårsaket raset ved arbeidet.