Gå til sidens hovedinnhold

Vil fiskerne skal betale avgift til folket: - De har fått vide fullmakter

Artikkelen er over 4 år gammel

Overleverte forslag til Sandberg i dag.

Utvalget som har sett på hvordan kvotesystemet i fiskeriene bør innrettes for framtida overleverte i dag sin innstilling (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg. Utvalget vil også revolusjonere kvotesystemet i fiskeriene. De går blant annet inn for at de som fisker på kvoter skal betale en skatt for å høste av felleskapets ressurser.

– Vi er enstemmige i ønsket om å innføre en ressursrente i fiskeriene. Det betyr at fiskeriene på samme måte som kraftindustri og oljeindustrien må bidra til fellesskapet for å få lov til å utnytte ressursene, sier utvalgsleder Arild O. Eidesen.

Utvalget er ledet av førstelagdommer Arild Eidesen, og har fått navnet  Eidesenutvalget. De foreslår blant annet at ordningen med strukturkvoter bør avvikles, at det gis garanterte fartøykvoter, gjennomgang av ekstrakvoteordninger og et marked for utleie av kvoter.

Utvalgsleder Arild O. Eidesen er den som går lengst i ønsket om å inndra verdier fra fiskerne til fellesskapet. Han vil nullstille alle kvoterettigheter i 2040. Eidesen er den eneste som går for dette alternativet.

Utvalget er også delt i hvordan man skal håndtere kvotene som inndras. En del av utvalget ønsker et Statoil-lignende statlig eid selskap som skal kjøpe og forvalte fiskekvoter. Andre ønsker å la fiskerne beholde verdiene de har fått uten vederlag fra staten til evig tid.

Forenkling og prinsipper

Kvotesystemet omfatter alle fiskegrupper, fra de minste sjarkene til de største trålerne. Utvalget har fått i oppdrag å se på forenklinger, men også vurdere grunnleggende spørsmål som strukturkvoteordningen og varigheten av disse samt spørsmålet om ressursrentebeskatning. I sin rapport har utvalget lagt vekt på at et fremtidig kvotesystem må legge til rette for økt effektivitet og fleksibilitet og samtidig ha legitimitet blant både fiskere og befolkning.

Eidesenutvalget

Daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker utnevnte et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i  framtiden. Utvalget edes av Arild Eidesen, førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

Øvrige medlemmer: advokat Gudrun Bugge Andvord, Oslo dekan Erlend Bullvåg, Bodø daglig leder Christian Halstensen, Bekkjarvik fisker og reder Roger Hansen, Skarsvåg skipper og styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen, Myre professor Linda Nøstbakken, Bergen avdelingsdirektør Per Sandberg, Bergen instituttleder Kathrine Tveiterås, Tromsø konserndirektør Liv Bortne Ulriksen, Tromsø

Ekspertutvalget ble gitt mandat til:

 • En fullstendig gjennomgang av dagens kvotesystem, der utvalget ser på mulige alternativer til dagens system, også strukturkvoteordningen og spørsmålet om tidsavgrensning av disse.
 • Å vurdere det såkalte ressursrentespørsmålet. Fiskerne høster av fellesskapets verdier. Vi har behov for å tallfeste hvor store verdier dette representerer og hvordan tilbakebetalingen til samfunnet kan skje. Hvor stor er ressursrenten og bør denne underlegges en særskilt beskatning, som i noen andre sektorer som nytter gratis naturressurser.

- Det er gode tider i fiskerinæringen. Vi har godt med fisk og vi har flinke fiskere som tjener gode penger. Nå skal vi legge grunnlaget for at de gode tidene kan fortsette i framtiden. Fiskerinæringa må kunne holde tritt med produktivitetsveksten i samfunnet for øvrig også i årene framover, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra fiskeridepartementet.

- Jeg tror det er åpenbart for alle at kvotesystemet har rom for forenklinger og forbedringer. Utvalget har fått vide fullmakter til å foreslå endringer. Dette vil berøre framtiden til alle fiskere, og jeg er derfor opptatt av å få innspill før jeg og regjeringen trekker konklusjoner, sier fiskeriministeren.

Utvalgets rapport sendes nå på høring med frist 18. april.

Utvalget foreslår et nytt grunnsystem for hvordan kvoter tildeles. Utvalget kommer også med forslag for kortsiktig fleksibilitet og for langsiktig kapasitetstilpasning, samt forslag til innkreving av ressursrenteskatt.

Noen av forslagene er:

 • Konsesjoner og årlige deltakeradganger erstattes av fisketillatelser. Kvotefaktorene i en fisketillatelse samles ikke lenger i pakker, men hver fisketillatelse har en faktor for hver bestand den har tillatelse til å fiske etter. Hver fisketillatelsene utgjør en fast andel av et gitt fiskeslag.  
 • Ekstrakvoteordninger som bonusordning for levendefangst, agnkvoter, rekrutteringskvoter og kystfiskekvote bør gjennomgås, og utvalget anbefaler at slike ordninger tas av totalkvoten. De bør også begrenses til en maks andel av totalkvotene.
 • Kvotesystemet bør i størst mulig grad utformes med garanterte fartøykvoter og at denne utviklingen bør påskyndes.
 • Dagens ordninger for å gi rom for nødvendig fleksibilitet innen kvoteåret bør erstattes med en markedsplass hvor aktørene gis anledning til å leie ut inntil 20 prosent  av sine kvoter, målt i verdi.
 • Sturkturkvoteordningen bør avvikles og erstattes av en ny sammenslåingsordning uten tidsbegrensing. Dagens strukturkvoter med tidsbegrensning omgjøres slik at at fartøyeier beholder en del av strukturgevinsten som økt grunnkvote, mens den andre delen avgis. Et flertall foreslår at strukturgevinsten fordeles til strukturgruppene, et mindretall at deler av strukturgevinsten brukes til opprettelsen av en statlig kvotebeholdning.
 • Fartøygruppene i kystflåten deles inn i grupper etter faktisk lengde, og det settes skott på 11 og 15 meter, uten adgang til å flytte kvoter mellom gruppene.
 • Det bør være mulighet for strukturtilpasning også for fartøy under 11 meter.
 • Utvalget vil beholde åpen gruppe. Den er en viktig arena for blant annet rekruttering.
 • Dagens kvotetak, eierkonsentrasjonsbegrensninger og regionale bindinger legges fortsatt til grunn. Avkortninger ved salg og sammenslåing bør avvikles, og kondemneringsordningen bør avsluttes for gruppene som har hatt strukturkvoteordning.
 • Dersom kvotesystemet effektiviseres slik utvalget foreslår, bør det innføres en ressursrente i fiskeriene. Deler av ressursrenten bør kreves inn til fellesskapet. Utvalget har ulike forslag til hvordan deler av ressursrenten kan innkreves, men er enig om at endringer i kvotesystemet og innkreving av en ressursrenteskatt på skje samtidig.

Kommentarer til denne saken