Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli færre vitner i Kraft & Kultur-saken

Artikkelen er over 6 år gammel

Aktoratet vurderer å frafalle vitner i strafefsaken mot Boris Benuilc og tre medtiltalte.

Kraft & Kultur-saken pågår for fullt i Södertörns tingsrätt i Sverige.

Boris Benulic og tre medarbeidere er tiltalt for grove brudd på regnskapsregler og for å ha svindlet eller Troms Krafts datterselskap Kraft & Kultur.

Saken har pågått siden starten av april og skal avsluttes mellom 8. og 10.juni, ifølge en revidert og forkortet plan.

Aktor bekrefter overfor Nord24 at det trolig vil være behov for færre vitner enn oppsatt.

Den reviderte planen for rettsaken ser foreløpig slik ut:

Dag 10 (5 mai)

- Fortsatt avhør av tiltalte Pierre Sjöö.

- Avhør med tiltalte Jonas Lundberg og tiltalte Helena Ridderstråle.

Dag 11 (6 mai)

- Reservedag til forhør av tiltalte.

Dag 12 (7 mai)

- Vitneforør med blant annet revisor i Ekobrottsmyndigheten (Hedlund) og tidligere selskapsrevisor i Kraft & Kultur (Fjellner):

 • Annette Hedlund (9.00)
 • Inger Fjellner (10.30)
 • Annika Bergström (13.00)

Dag 13(12 mai)

 • Vitneforhør med Annicka Holmgren (9.00)

Forsvarerne mener at Holmgren er partisk, i og med at hun fungerte som ny regnskapssjef i Kraft & Kultur i september 2011. Hun var én av to som oppdaget feil i regnskapet. Deretter ledet hun Kraft & Kulturs internutredning av tapet, før hun returnerte til  selskapet ProXecutive.

Dag 14 (13 mai) – Delvis stengte dører

Vitneforhør med revisorer fra selskapsrevisor Grant Thornton.

 • Anna Persson (9.00)
 • Elisabeth Simonsson (13.00)

Dag 15 (22 mai)

- Vitneforhør med eks styreleder i Kraft & Kultur (Olsen) og eks-konsernrevisor i Troms Kraft (Danielsen):

 • Knut Einar Olsen (9.00)
 • Bergsvein Wang (10.30)
 • Frode Danielsen (13.00)

Dag 16 (26 mai) – TOLK (9.00 – 12:00)

- Vitneforhør med blant annet personer fra systemleverandør Enita.

 • Kristin Blötekjær (9.00)
 • Jon-Ivar Straume (10.15)
 • Anders Huldt (13.00)
 • Carl Johan Westlund (14.00)
 • Jakob Jönsson (15.00)

Dag 17 (27 mai)

- Vitneforhør med

 • Sten Håkansson (9.00)
 • Mats Andersson (10.30)
 • Marcus Flood (13.00)
 • Daniel de Paula (14.30)

Dag 18 (28 mai)

- Vitneforhør med Kraft & Kultur-folk (krafthandel)

 • Hendrik Ekholm (9.00)
 • Daniel Chrigström (13.00)

Dag 19 (1 juni) - TOLK

- Vitneforhør med nåværende og tidligere ansatte i Troms Kraft:

 • Hanne-May Grønli (9.00)
 • Tore Brynjulfssen (10.15)
 • Kai-Morten Pedersen (13.00 )
 • Kjell Ole Straumsnes (14.00)
 • Tobias Langseth (15.00)

Dag 20 (2 juni) - TOLK

- Vitneforhør med eks-Troms Kraft-folk og kredittgiver DNB:

 • Hanne May Karde (9.00)
 • Oddbjörn Schei (10.30)
 • Odd Roger Enoksen (13.00)
 • Sven Bakken (14.30)
 • Øyvind Rustad (15.30)

Dag 21 (3 juni) - TOLK

- Vitneforhør med folk tilknyttet DNB og Kraft & Kultur:

 • Synnøve Øiseth (9.00)
 • Per Henriksson (10.15)
 • Sara Eklund (11.30)
 • Lars Jonsson (13.15)

Tidigere planlagte avhør med Paul Berg, Hans Gundersen, Magdalena Rødholm og Christer Örtegren har blitt droppet av aktoratet.

Dag 22 (8 juni) – TOLK

- Reservert for forsvarets munlige bevisgjøring.

I retten ble det imidlertid opplyst at 8.juni og 10.juni nå er avsatt til henholdsvis aktoratets og forsvarets oppsummering av saken.

GJERNINGSBESKRIVELSE

 • Boris Benulic er anklaget for grovt bedrageri (grovt svindleri), alternativt grove brudd på regnskapsloven (grovt bokföringsbrott). De øvrige tiltalte er anklaget for medhjelp til en eller begge alternativene.
 • Benulic har som administrende direktør i Kraft & Kultur i Sverige fra 2003-2011, bevisst eller grovt uaktsomt offentliggjort villedende opplysninger egnet til å påvirke foretaket i økonomisk henseende, og derigjennom medføre skade.
 • Villedende opplysninger gjelder regnskapsposten «påløpte, ikke fakturerte inntekter», som er ikke viser reelle forhold, ifølge tiltalen.
 • Bruddene anses å være grove og er gjennomført systematisk.

TILTALEPUNKTER. SVENSK STRAFFELOV:

 •  (Straffeloven 11, kap 5)): Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.
 • (Straffeloven9, kap 9.2): Om någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag eller på grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett företag, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggör eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter sprider vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada, döms såsom i första stycket sägs. Är brott, som i denna paragraf sägs, grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 
 • (Straffeloven 23, kap5): Om någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag eller på grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett företag, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggör eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter sprider vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada, döms såsom i första stycket sägs.

Kommentarer til denne saken