TROMSØ (Nord24.no): Torsdag la Oljedirektoratet (OD) fram Ressursrapport Leting 2018.

Rapporten viser at produksjonen av olje og gass kommer til å øke framover – men skal den opprettholdes på samme nivå etter midten av 2020-tallet, må det gjøres nye og større funn.

Det er mye olje og gass igjen på norsk sokkel, og det gir fortsatt store muligheter både i modne og mindre utforskede områder. Økt kunnskap, mer og bedre data, nye arbeidsmetoder og ny teknologi åpner for nye letemuligheter og kan gi flere lønnsomme funn. Men skal produksjonen av olje og gass opprettholdes over tid, må selskapene lete – og finne – mer, ifølge Oljedirektoratet.

«I denne rapporten legger vi blant annet fram en oppdatert oversikt over uoppdagede petroleumsressurser på sokkelen. Den viser at etter mer enn 50 års virksomhet er rundt 55 prosent av forventede olje- og gassressurser ennå ikke produsert. Av disse er litt under halvparten ikke engang funnet,» sier letedirektør Torgeir Stordal.

Mest i nord

Estimatet for uoppdagede ressurser er på 4.000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm o.e.), noe som tilsvarer om lag 40 Johan Castberg-felt.

Direktoratet forventer at rundt to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, resten er fordelt på Nordsjøen og Norskehavet.

«Tallene forteller oss at mulighetene på norsk sokkel er store og kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår,» sier Stordal.

ODs analyser viser at det har vært lønnsomt å lete i alle havområdene på norsk sokkel.

Mindre funn

En trend de siste årene er at funnene har vært mindre enn tidligere. Olje- og gassforekomstene blir dessuten stadig vanskeligere å finne.  Her har ny teknologi gitt bedre data og bedre verktøy som har bidratt til ny innsikt og nye letekonsepter.

«Denne utviklingen vil fortsette. Kombinasjonen av bedre geofaglig kompetanse og digital teknologi blir trolig nøkkelen til å identifisere nye ressurser i årene framover.»

Sjeldne jordarter på havbunnen

Mange steder i verden finnes det mineraler med sjeldne jordarter på havbunnen, og det er en begynnende kommersiell interesse for å utnytte disse ressursene. På norsk sokkel finnes det havbunnsmineraler i de dype delene av Norskehavet. Sommeren 2018 skal OD sette i gang egne undersøkelser for å få mer kunnskap om disse mineralene:

«Dette kan bli et nytt kapittel i historien om Norges havressurser,» sier letedirektør Torgeir Stordal.