(Nordlys)

Økt reiselivsmoms, innføring av skatt på korttidsutleie og lavmoms på forbruksvarer er noen av forslagene regjeringen har kommet med i statsbudsjettet for 2018. I Troms ligger fokuset på havforskning, samferdsel og utdanning.

Økt moms på forbruksvarer

Reiselivsnæringa har gått hardt ut mot regjeringens forslag om å øke reiselivsmomsen fra 10 til 12 prosent i det nye statsbudsjettet.

Sandberg sier han ikke tror det vil gå hardt ut over reiselivsnæringa:

- Det regnet vi med at vi ville få litt kritikk for. Vi har inngått skatteforlik, og medregnet 2018 vil selskapsskatten totalt sett reduseres fra 28 til 23 prosent. Vi vil også gjøre noen grep med formuesskatten, så jeg tror norsk reiseliv vil komme godt ut av dette.

Lavmoms på forbruksvarer er også foreslått økt. Sandberg sier at det ikke nødvendigvis vil bli dyrere for privatpersoner å kjøpe denne typen varer.

- Denne delen kompenseres via personskattelette gjennom skatteforliket. Lavmomsen vil øke på noen varer, men dette trenger ikke nødvendigvis å bety at kostnadene vil øke. Vi håper på mer konkurranse rundt forbruksvarene, så prisene holdes nede.

Korttidsutleie skattes

AirBnB-utleie kan se ut til å bli dyrere i framtida dersom statsbudsjettet blir vedtatt på Stortinget. Før har ikke kortidsutleie blitt beskattet så lenge leieperioden ikke overskred 30 dager, mens nå er dette foreslått endret.

- Medregnet 2018 har denne regjeringen til sammen utført totalt skatte- og avgiftslettelser på 26 milliarder kroner.

Varsler lite asfaltlukt i Troms: - Vi får ingen styrking på noen områder 

Sandberg trekker fram forskning, innovasjon og en innsats for havet som hovedpunkter for Troms i 2018 og framtida. I tillegg nevner han infrastruktur og samferdsel som et felt som må jobbes videre med, og et område der det fortsatt er mye å gjøre i nord.

Forskning

Regjeringa vil styrke satsinga på havbruksforskning, og har derfor vedtatt at det skal opprettes et "blått hus" på Framsenteret i Tromsø i 2018. Der skal alle aktører innenfor havbruksnæring og forskning samles for å skape et felles kompetansesenter i nord. Det samme grepet vil gjøres i Bergen.

Regjeringa foreslår å løyve 5 millioner kroner til det nye senteret for hav og arktiske spørsmål i 2018. Det vil organiseres under ledelse av ei styringsgruppe satt sammen av respresentanter fra UiT, Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet, Akvaplan-Niva, Nofima og Innovasjon Norge.

 

- Vi har sett at mye av den viktige havbrukskompetansen vi har i Norge av og til overlapper hverandre, og mener derfor det er gunstig å samle kompetansen på et sted der kunnskap, forskning og utvikling skal ha en viktig rolle, sier Sandberg.

Skipsfinansiering

Regjeringa har også lagt fram et forslag om en ny ordning på 10 milliarder kroner til å sikre flere kontrakter til verft i Norge. Forslaget er ei ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge.

Det foreslås også å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette er det foreslått 1,85 millioner kroner til havner i Troms. Regjeringen foreslår å gi 1,5 millioner til fiskerihavna i Oldervik og 350 000 kroner til Brensholmen fiskerihavn. De ligger begge i Tromsø kommune.

Avvikling av kulldrifta i Svea og Lunckefjell er også med i forslaget, og vil bevilge 141 millioner kroner til opprydding i Svalbard-gruvene i 2018. Sandberg sier beslutninga ikke kommer som en overraskelse:

- De aller fleste er inneforstått med at dette er noe vi har ventet lenge. For meg er det et paradoks at det blir mer sysselsetting for å rydde opp i gruvene. Det skal bygges videre på infrastruktur med tanke på fiskemottak og fiskeindustri. Ressursene flytter seg nordover, og da må det satses på dette området, sier Sandberg.

Nå blir det dyrere å komme hjem fra julebordet: - Vi er sjokkert 

Satsing på IKT i nord

Også utdanning i nord har fått fokus i det nye budsjettforslaget.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) sier at regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø, i tillegg til at det er foreslått bevilget 1,7 millioner kroner i økning til UiTs 40 studieplasser til IKT.

- Vi vil åpne for at alle som står på listene kommer inn med en ny satsing på IKT-feltet på universitetet i Tromsø. Totalt sett vil denne satsingen åpne for 200 nye studieplasser på IKT på Universitetet i Tromsø, sier Gudmundsen.

Andre nye forslag

  • Et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen blir etablert som et nasjonalt kompetansesenter for arbeidet med oljevern og marin forsøpling. I budsjettforslaget foreslår regjeringen 27 millioner kroner til dette nye oljevern- og miljøsenteret.
  • I tillegg til naturlige videreføringer av prosjekter som Hålogalandsbrua, Nordnes-tunnelen og Sørkjosfjellet, ligger fjorårets store stridssak, E8 i Breivika inne i statsbudsjettet.
  • Kommuner og fylker får 3,8 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Regjeringen mener de kan få enda mer å rutte med ved å effektivisere.Av de 3,6 milliarder kronene kommunene får i økte frie midler, har regjeringen lagt flere føringer.
  • 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, og det samme til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
  • 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige
  • 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud
  • NRK-lisensen økes med 55 kroner. I forslaget til statsbudsjett foreslås det å sette kringkastingsavgiften til 2.922,70 kroner i året, mot 2867,70 kroner i inneværende år. Økningen er på 2,1 prosent.
  • Avgiftene på snus, tobakk og alkohol økes hvert år - og så også i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
  • Regjeringen vil styrke arbeidet med karriererettledning ved å etablere et kraftsentrum i Tromsø. Kompetanse Norge skal flytte ti årsverk fra Oslo til Tromsø i løpet av 2018.