Dagen etter stortingsvalget skal en ekstraordinær generalforsamling i NHO Troms og Svalbard ta stilling til hvorvidt NHO-regionen skal slå seg sammen med NHO Finnmark til en region.

Både styret i NHO Troms og Svalbard og styret i NHO Finnmark har i sommer stilt seg positiv til en slik sammenslåing av de to nordligste regionene.

Innstillingen til det ekstraordinære årsmøtet i NHO Troms og Svalbard er som følger:

  •  Årsmøtet i NHO Troms og Svalbard tilråder å slå sammen de to nordligste NHO-regionene til en felles region som en administrativ enhet med en regiondirektør.
  • Årsmøtet forutsetter at sammenslåingen vil ivareta NHO sin tilstedeværelse og nærhet til medlemmene slik det er i dagens fylker.
  • Årsmøtet tilråder at de respektive regionstyrene består i to år som en overgangsperiode før den nye felles regionen får ett felles styre. Den samme modellen anbefales for de respektive regioners årsmøter.
  • Prinsippet om likeverdig representasjon fra begge fylkene skal ivaretas.

Gjort vedtak

Det ekstraordinære årsmøtet skal holdes på Finnsnes 12. september.

- Til tross for stortingsvedtaket er det åpnet opp for usikkerhet siden både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet omkamp om inndeling av kommune- og regionstruktur hvis de vinner valget til høsten. De lover at kommuner og regioner som føler seg "tvangssammenslått" skal få tilbake sine kommune- og regiongrenser. På denne måten er hele regionstrukturen ikke avklart før ny Regjeringserklæring foreligger i oktober, framgår det av saksdokumentet til årsmøtet.

Likevel vil ikke NHO sentralt vente - men ser for seg ny regioninndeling allerede fra årsskiftet.

De to nordligste regionstyrene har i sommer gjort vedtak som stiller seg positive til et tettere samarbeid med hverandre for å styrke den nye nordligste regionen.

- I tillegg har administrasjonen i praksis arbeidet som en strukturell enhet gjennom team og utnytting av rådgivernes kompetanse på tvers av fylkesgrensene. Denne ordningen har vart siden 1. desember 2016 da regiondirektøren for Finnmark overtok ledelsen i NHO Troms og Svalbard som en midlertidig løsning etter at daværende regiondirektør gikk over i en stilling i NHO sentralt, framgår det av dokumentet som er sendt ut til medlemmene.

Ser fordeler

Styreleder Adrianne Ubeda skriver i saksutredningen at hun ser fordeler med å kunne øke den administrative kapasiteten og effektiviteten ved å samle kompetanse og ressurser på tvers av de to nordligste regionkontorene.

- Dersom årsmøtet vedtar en sammenslåing vil det være strategisk smart å få gjennomført det tidligst mulig, med tanke på planlegging av aktivitet og strategier. Grundig planlegging av årshjul og oppgavefordeling i administrasjonen, vil være avgjørende for at vi kan utnytte ressursene for å yte best mulig service for våre medlemsbedrifter. Rådgiverne har allerede gitt tilbakemelding om at det å utnytte ressursene på tvers av dagens fylker gir dem totalt sett større kapasitet. Det vil på denne bakgrunn være mest hensiktsmessig opp mot serving av medlemsbedriftene og en god og effektiv ressursutnyttelse av administrasjonen å gjennomføre en sammenslåing av NHO-regionene uavhengig av regionreformen. Imidlertid vil det være viktig å understreke styrken og betydningen av at NHO opprettholder en tilstedeværelse og nærhet til våre medlemsbedrifter i dagens fylker, framgår det av innstillingen.