Her er Sivs pakke til Nordland

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

I statsbudsjettet har regjeringen følgende å melde om bevilgninger til Nordland:

Dette melder Avisa Nordland

E6 med tilknytninger:

225 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Helgeland nord. Av dette forutsettes 125 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring av en 62 kilometer lang strekning mellom Korgen og Bolna. På store deler av strekningen vil utbyggingen skje gjennom utviding av vegbredden, utretting av svinger og forsterking av bæreevnen i dagens vegtrasé. Prosjektet er ventet å gi en reduksjon i reisetid på om lag 11 minutter. For legge til rette for en effektiv gjennomføring av utbedringsarbeidene, vil det bli utprøvd en type kontrakt som betyr at samme entreprenør får ansvaret for både utbedringsarbeidene og det meste av drift og vedlikehold mellom Korgen og Bolna.En slik ”vegutviklingskontrakt” får en varighet på 15 år. På grunn av manglende interesse ved utlysing av prosjektet er Statens vegvesen nå i dialog med entreprenørbransjen før Statens vegvesen så lyser ut prosjektet på nytt. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018 som tidligere forutsatt. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

Bypakke Bodø

270 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 80 Hunstadmoen – Thallekrysset. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø og er foreslått bompengefinansiert. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 220 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet har en samlet lengde på 5,4 kilometer, medregnet en 2,8 kilometer lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Strekningen Bodøelv – Thallekrysset og Bodøelv – Gamle riksveg (riksvegarm mot flyplassen) bygges om til firefelts veg med rundkjøringer. Utbygging av gang- og sykkelvegnett inngår også i prosjektet. Med forbehold om Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart i januar 2015. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Bypakke Bodø er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

Innenfor forslåtte bevilgninger til fornying av riksvegene er det satt av midler til å starte utbedringsarbeidene i flere av tunnelene på E6 mellom Korgfjellet og Fauske.

Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 333 millioner kroner som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene, er det satt av midler til utbedring av disse tre bruene på E6 i Nordland: Midtengen bru i Hemnes kommune, Finneidstraumen bru i Fauske kommune og Medbyelv bru i Narvik kommune. Innenfor de foreslåtte kompensasjonsmidlene er det også satt av midler til riksveg 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune.

E6 skal fikses

Det er satt midler til planlegging av prosjektene E6 Sørelva – Borkamo i Saltdal kommune, E6 Sørfoldtunnelene og E6 Ulvsvågskaret i Hammarøy kommune.

Det er også satt av planleggingsmidler til E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjord – Langvassbukt, i Nordland og Troms. Dette prosjektet planlegges for gjenomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik

670 millioner kroner er foreslått til prosjektet ”E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10- Trældal – Leirvik” i Narvik kommune. Av dette beløpet forutsettes 8 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer ny veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges ei ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord. Brua bygges som hengebru med samlet lengde 1 533 meter. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til eksisterende E6/E10. Vegen bygges ut som tofelts veg med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking. Prosjektet korter inn E6 med 18 kilometer og reduserer kjøretiden med 15-20 minutter mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

Rassikring

I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

Anleggsarbeidene startet i februar 2013. Skredsikringsprosjektet ventes nå åpnet for trafikk i februar 2015. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk i 2017.

E10 Solbjørnneset – Hamnøy

Til skredsikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy i kommunene Flakstad og Moskenes er det foreslått å bevilge 108 millioner kroner. Prosjektet omfatter en tunnel og flere skredoverbygg og skredvoller. Anleggsarbeidene startet i september 2011. Tunnelen gjennom Hamnøyfjellet ble åpnet for trafikk i desember 2013. Resten av prosjektet åpnes for trafikk i desember 2014. Midlene i 2015 går til restarbeider og sluttoppgjør.

Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Nordland i 2015 blir etter dette 205,8 millioner kroner, mot 160 millioner kroner i 2014.

Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Nordland er det satt av 52,6 millioner kroner til slik kompensasjon.

Fullfører Tverlandet togstopp

10 millioner kroner er avsatt til planlegging og mulig oppstart av forberedende anleggsarbeider for å forlenge kryssingssporet og bygge holdeplass ved Oteråga 24, kilometer øst for Bodø. Kostnadene er foreløpig beregnet til om lag 130 millioner kroner. Et lengre kryssingsspor vil gi økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport. Midlene er en del av en bevilgning på i alt 20,5 millioner kroner som foreslås til tiltak på jernbanen i Nord-Norge som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene.

Fem millioner kroner er foreslått til å fullføre prosjektet Tverlandet holdeplass. Prosjektet omfatter etablering av en ny holdeplass med parkeringsareal på Tverlandet sørøst for Bodø. Anleggsarbeidene blir ferdig i andre kvartal i 2015, og holdeplassen skal tas i bruk 1. juli 2015.

65 millioner kroner foreslås til fornying av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Mo i Rana.

Ofotbanen

67 millioner kroner er foreslått til å forsterke strømforsyningen på Ofotbanen. Prosjektet omfatter utskifting av kraftledningen mellom Narvik og Bjørnefjell. I tillegg skal det anskaffes en midlertidig mobil omformer for kjørestrøm. Prosjektet startet i 2014, og skal etter planen avsluttes i 2015.

143 millioner kroner er foreslått til å sluttføre anleggsarbeidene med å forlenge kryssingsspor på Bjørnfjell og til å videreføre anleggsarbeidene med forlenging av kryssingsspor på Rombak.

40 millioner kroner går til sluttbetaling av LKABs forskuttering av Straumsnes kryssingsspor som ble bygget ferdig i 2011.

20 millioner kroner er foreslått til å planlegge sporforlenginger på Narvik stasjon for å tilpasse stasjonen til lengre godstog og til bygging av nytt kryssingsspor på Djupvik.

10,5 millioner kroner er avsatt til profilutvidelser i to tunneler på Katterat kryssingsspor og installering av utstyr for å unngå havari og redusere risiko for avsporinger på banen. Midlene er en del av en bevilgning på 20,5 millioner kroner som foreslås til tiltak på jernbanen i Nord-Norge som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen. Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det arbeides videre med innholdet i basen med sikte på etablering i 2015.

I alt 358,3 millioner kroner er foreslått til tiltak i fiskerihavner.Tre av havnene ligger i Nordland, og deler av den foreslåtte bevilgningen skal gå til:

- Napp fiskerihavn i Flakstad kommune

- Myre fiskerihavn i Øksnes kommune

- Hovden fiskerihavn i Bø kommune.

Innseiling Bodø, flytebrygge på Reipå

Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor dette forslaget er det satt av midler til å starte farledsprosjektet ”Innseiling Bodø”, i Bodø kommune.

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

Øksnes kommune får 307 000 kroner i tilskudd til flytekai i Myre

Andenes kommune får 625 000 kroner i tilskudd til flytebrygge i Andøy

Meløy kommune får 938 000 kroner i tilskudd til flytebrygge i Reipå

Vestvågøy kommune 1 345 000 kroner i tilskudd til kai i Ballstad

Lurøy kommune får 450 000 kroner i tilskudd til utdyping i Aldersundet kroner

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Raftsundet” i kommunene Vågan og Hadsel.

Bevilgninger for Nordland

Regjeringen foreslår å bevilge 80,5 millioner kroner i 2015 til å utvide soningskapasiteten med 41 nye lukkede plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel.

Regjeringen foreslår å bevilge på 29,9 millioner kroner til Narviksenteret i 2015. Av dette er om lag 25,3 millioner kroner øremerket kostnader knyttet til ferdigstillelsen av nye lokaler på Narvik Torv. I budsjettforslaget inngår en engangsbevilgning på 2 millioner kroner til møbler, utstillingsmontre og annet som trengs i de nye lokalene.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Nordland (UiN) med 531 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til UiN med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Det foreslås også å øke bevilgningen til UiN med 891 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.

Regjeringen foreslår å øke bevilgninger til Høgskolen i Narvik (HiNa) med 176 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås å øke bevilgningen ti HiNa med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HiNa med 1,2 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Nesna (HiNe) med 121 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiNe med 93 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til folkehøyskoler med 20 millioner kroner. Reduksjonen foreslås rettet inn mot kortkurs. Nordnorsk Pensjonistskole i Sømna driver kun med kortkurs rettet mot aldersgruppen over 60 år, og vil få et betydelig redusert tilskudd fra staten.

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner til Vernebygg over M/S Finnmarken. Det har vært en viktig sak for Nord-Norge i snart 20 år. Hadsel kommune har lagt fram et prosjekt til 120 millioner kroner der fylket og kommunen tar ansvaret for 2/3 av finansieringsbehovet. Det allerede eksisterende Hurtigrutemuseet - med om lag 60 000 besøkende per år - vil bli sammenbygd med det nye vernebygget.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 884 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Narvik. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets­sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging.

Regjeringen foreslår tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at tre distribusjonsnett i Nordland vil omfattes av ordningen i 2015 – Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Ballangen Energi AS og Bindal Kraftlag SA.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppryddingstiltak med 10 millioner kroner. Oppryddingsmidlene skal dekke statlige bidrag til opprydding i sjøbunn og grunn som er forurenset med miljøgifter. Økningen vil blant annet gi gjennomføring av enkeltprosjekter i Nord-Norge, først Bodø.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 170 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2015. Prosjektene for å utbedre hovedrullebane og flyplassdekke på Andøya flystasjon, og prosjektet for å utbedre hovedrullebanen på Bodø hovedflystasjon videreføres (prosjektene ble vedtatt av Stortinget i henholdsvis 2012 og våren 2013). Videre pågår det et prosjekt for å etablere ladekapasitet for undervannsbåter på Ramsund. I henhold til Stortingets vedtak ved behandling av gjeldende langtidsplan for Forsvaret våren 2012, videreføres planlegging av investeringsprosjekter knyttet til Luftforsvarets omstilling.

Regjeringen foreslår å videreføre virksomheten knyttet til kampfly ved Bodø hovedflystasjon i 2015. Det legges opp til at 332 skvadron med F-16 flytter fra Bodø til Ørland i løpet av 2015. Bodø hovedflystasjon avvikles som militær flystasjon og underlegges organisatorisk Ørland flystasjon innen utgangen av 2016. QRA-kampflyberedskap med F-16 skal videreføres fra Bodø så lenge F-16 skal ha denne rollen. Noe styrkeproduksjon og vedlikeholdsvirksomhet for F-16 skal videreføres i Bodø.

Regjeringen foreslår at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) videreføres på Reitan. Et nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC), underlagt generalinspektøren for Luftforsvaret og samlokalisert med FOH, er etablert på Reitan og skal videreutvikles i 2015.

Regjeringen foreslår å bevilge 7,5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nordland. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å rydde og miljøsanere de nedlagte skytefeltene Melbu/Haugtuva og Skarsteindalen.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Figurteatret i Nordland med 0,5 millioner kroner for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av scenekunst.

Regjeringen foreslår et tilsagn på 40 millioner kroner i tilskudd et vernebygg over det landsatte skipet MS Finnmarken, som ligger i tilslutning til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes. I statsbudsjettet 2015 foreslås 4 millioner kroner som oppstartsbevilgning.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til forvaltning og vedlikehold av utenlandske krigsgraver i Norge med 2,5 millioner kroner. Bevilgningsøkningen skal nyttes til navnemerking av tidligere ukjente graver på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass i Alstadhaug kommune. I tillegg vil det bli gjennomført en generell oppgradering av gravplassen.

Nordland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 189,3 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (12 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nordland deltar.

Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Nordland slik at det fortsatt kun er Bodø kommune i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Kommunene i Nordland

Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Nordland har 10 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Grane kommune med 7,8 prosent, mens Røst kommune har lavest vekst med -0,3 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde 42 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Nordland hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 59 199 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 1,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Nordland fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 10,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 572 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken