Gå til sidens hovedinnhold

Staten er pådriver for omstridt sterilisering av laks

Artikkelen er over 7 år gammel

Mattilsynet og Havforskningsinstituttet mener konsekvensene av å erstatte normal laks med den trykkbehandlede laksen er uante, og får støtte fra deler av oppdrettsbransjen.

«Betenkelig», «svært diskutabelt» og «ikke forsvarlig» er dommen fra deler av oppdrettsbransjen når staten nå legger til rette for økt satsing på triploid, steril laks.

Flere studier viser at den dør oftere, blir oftere deformert og kan være mer utsatt for sykdommer. Likevel legger Fiskeridirektoratet nå til rette for kommersiell satsing på steril, triploid oppdrettslaks i håp om at den skal redde villaksstammen. Triploid laks er ikke forplantningsdyktig og har tre kromosomer i stedet for to.

LES OGSÅ: Oppdrettsnestor frykter at steril laks vil spre livsfarlige sykdommer til mennesker

– Truer fiskevelferden

Mattilsynet og Havforskningsinstituttet mener det er for tidlig å gi grønt lys for den triploide fisken. Farene er mange.

– Det kan gå ut over fiskevelferden. Man får en større dødelighet og større grad av misdannelser, som er i overkant av det man kan karakteriseres som forsvarlig, opplyser veterinær Paul Nergård i Mattilsynet til Nord24.

Mattilsynet støtter seg på siste oppdaterte kunnskap fra Havforskningsinstituttet og nyere studier og understreker at de advarer mot å sette i gang en kommersiell produksjon på nåværende tidspunkt.

– Ikke dokumentert

«Nødvendig dokumentasjon for å vurdere om det er velferdsmessig forsvarlig å produsere triploid laks i kommersielt oppdrett vil ikke være tilgjengelig før tidligst i 2015», skriver Havforskningsinstituttet i et brev til Mattilsynet. Brevet er signert programleder for akvakultur, Terje Svåsand, og forskningsgruppeleder for dyrevelferd, Tore S. Kristiansen.

Mattilsynet venter nå på svar fra de nyeste norske forsøkene i regi av Havforskningsinstituttet.

Det pågår et forsøk i fem anlegg i dag, men først neste år er resultatene fra forsøket klart, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Inntil videre vil de derfor være meget strenge med å gi tillatelser til denne typen oppdrett.

Strid om grønne konsesjoner

Gjennom høsten 2013 og våren 2014 har Fiskeridirektoratet i tre omganger delt ut 45 såkalte grønne konsesjoner for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Selskapene som vil prioritere sterilisering av laks er gjennomgående prioritert foran andre.

Hovedmålet med oppdrett av triploid laks er å hindre at oppdrettslaks blander seg med villaks. Faggruppa for grønne konsesjoner i Fiskeridirektoratet mener satsing på triploid laks er den beste måten å hindre at oppdrettslaksen forplanter seg hvis den rømmer.

Klagestorm mot direktoratet

Motstanderne mener det er uforsvarlig å satse på dette på nåværende tidspunkt. Det har ført til en klagestorm mot Fiskeridirektoratet. En rekke selskap, deriblant Cermaq, Jøkelfjord Laks og SalMar Nord, reagerer på favoriseringen av selskap som vil satse på triploid laks.

Nord24 har fått innsyn i de fleste klagedokumentene. De tegner et bilde av en næring som er splittet i to. Næringa krangler om triploid laks er framtida eller ikke og har engasjert advokater for å tale sin sak.

Svært diskutabel

John Fredriksen-eide Jøkelfjord Laks er kritisk til satsing på triploid laks.

«Løsningen er for det første ikke (...) klar til å kommersialiseres, siden den fremdeles er på FoU-stadiet. For det andre er bruk av steril fisk svært diskutabel hensett til fiskehelse og fiskevelferd», skriver Jøkelfjord Laks AS i sin klage til Fiskeridirektoratet.

De klager på at Nord Senja As, Nor Seafood AS og Nordlaks fikk de fem konsesjonene i Troms som ikke var tilgodesett mindre selskaper.

SalMar Nord har klaget på avslag på søknad om grønne konsesjoner i Finnmark. De slakter også prioriteringa av selskaper som vil satse på triploid laks.

«Faggruppa har i nesten alle sine tilsagn i denne gruppen lagt særlig vekt på steril fisk og bruk av stor smolt. Etter vår oppfatning skal det etter regelverket for de grønne konsesjonene ikke legges positiv vekt på at søkeren vil benytte steril laks, fordi dette er et eget forskningsprosjekt og hvor tiltaket har åpenbart betenkelige konsekvenser som ikke er tilfredsstillende klarlagt med hensyn til fiskevelferd, bærekraft og forskriftens formål», skriver advokat Halfdan Mellbye i Steenstrup Stordrange i sitt klagebrev til faggruppa i Fiskeridirektoratet, på vegne av klienten SalMar Nord.

Cermaq: Ikke forsvarlig

Cermaq, som er en del av det nasjonale forskningsprosjektet på triploid laks, er blant dem som advarer sterkest mot å sette i gang masseproduksjon av steril oppdrettslaks.

«Det er foreløpig ikke forsvarlig å bruke triploid (steril) laks i kommersiell oppdrett,» skriver advokat Ingvald Falch i advokatfirmaet Schjødt i klagebrevet fra Cermaq til Fiskeridirektoratet.

Nord24 har fått tilgang til flere dokumenter som avslører at forskninga så langt har gitt dystre resultater.

Forskning ved Svartfjell, Cermaqs anlegg i Steigen i Nordland, viser høyere dødelighet, mer lakselus og mer deformert fisk blant de triploide oppdrettslaksene enn de normale, "diploide" laksene.

– Økt dødelighet og deformasjoner

I et notat til møte i forskningsgruppa i vår, som advokatfirmaet Schjødt viser til i klagen, melder Cermaq blant annet at:

*Dødeligheten var noe høyere for triploider

*Radiologisk detektbare virveldeformasjoner var vesentlig høyere hos triploider

*Luspåslag var vesentlig høyere på triploider

Cermaq viser videre til nye funn etter møtet i vår, der tendensen forverrer seg.

«I mars og april (?) har Cermaq observert utvikling av et tapersyndrom blant triploider. (?) Dødeligheten har økt kraftig for triploidene. Det er for øvrig vel kjent fra praktisk oppdrett at taperfisk er lusesamlere», heter det i klagen fra Cermaq.

De peker videre på at triploide hannlaks vil kunne forstyrre gytinga til villaksen.

«Triploide hanner vil (...) utvikle gonader, gytedrakt og adekvat gyteatferd. De kan gyte sammen med ville hunner, som derved vil legge ubefruktete egg», skriver advokat Falch.

Frykter omdømmetap

Cermaq er tildelt noen av de grønne konsesjonene, men fikk avslag på to søknader i gruppe A i Finnmark. Der var det i stedet Norway Royal Salmon (NRS) og Grieg Seafood Finnmark som gikk foran.

Cermaq advarer også mot at triploid laks kan forveksles med genmanipulert mat og skade omdømmet til norsk laks.

«Det er knyttet usikkerhet til hvordan konsumentene vil reagere på triploid laks, i hvert fall så lenge utfordringene knyttet til fiskevelferd og -helse ikke er løst. Dessuten vil det kunne skape et omdømmeproblem dersom fisk med synlige deformiteter tilføres markedet. Det kan også være en risiko for at forbrukerne vil oppfatte triploider som genmanipulert mat eller som "mat det er tuklet med" og at aktivistgrupper vil iverksette kampanjer mot oppdrettslaks fordi triploider brukes i produksjonen. (...) Slik skade på merkevaren "norsk laks" vil i tilfelle stride mot akvakulturlovens og Forskriftens formål om tilrettelegging for næringens lønnsomhet og bæredyktige konkurransekraft», skriver Cermaqs advokat.

På grunn av ferietid kunne ikke Cermaq sette av tid til å kommentere saken, men informasjonsdirektør Lise Bergan viser til den omtalte klagen.

Motparten engasjerte advokat

Striden om de grønne konsesjonene er såpass betent at fire av selskapene som har fått tildelt konsesjoner for å satse på triploid oppdrettslaks, nå har engasjert advokatfirmaet Arntzen deBesche.

«Vi representerer Norway Royal Salmon Finnmark AS, Nor Seafood AS, Nord Senja Laks AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS. All videre korrespondanse skal gå via vårt kontor», skriver advokat Anders Dyrseth i Arntzen deBesche til Fiskeridirektoratet.

Der peker de på det klientene mener er fordeler ved triploid oppdrett.

«Man vet basert på sikker forskning at bruk av triploid fisk medfører at man unngår genetisk innblanding i villaksstammen», skriver advokaten.

De mener det ikke er uforsvarlig å sette i gang kommersiell produksjon nå.

«Etter vår oppfatning må det være klart at bruk av triploid fisk er kommet så langt at det ikke er uforsvarlig å benytte denne metoden», skriver advokaten og viser til at det drives kommersiell oppdrett av triploid fisk i Skottland, Irland, Canada, Frankrike og Tasmania.

– Kjente biologiske svakheter

Arntzen deBesche understreker at de forutsetter at faggruppa i Fiskeridirektoratet kjenner til svakhetene med bruk av triploid fisk.

«At den triploide fisken har noen biologiske svakheter sammenlignet med diploid fisk er kjent», innrømmer Arntzen deBesche og viser til rapporter fra Havforskningsinstituttet som beskriver økt dødelighet og virveldeformasjoner.

De føler seg likevel sikre på at dette kan løses ved hjelp av økt fosfor i dietten og tilpasset temperatur.

«Forskning som er i gang viser at deformitetsproblem sannsynligvis kan løses ved tilpassende produksjonsmetoder og tilpassede dietter», skriver de.

- Kommersielt tilgjengelig

Faggruppa for utdeling tildeling av grønne konsesjoner i Fiskeridirektoratet har avslått en rekke av klagene og samtidig oversendt dem til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig vurdering.

Faggruppa mener det ikke er for tidlig å dele ut konsesjoner, på tross av at Mattilsynet og Havforskningsinstituttet er klar på at de ikke har nok dokumentasjon på fiskevelferden før neste år.

«Steril laks ved triploidisering er i en fase hvor den er kommersielt tilgjengelig», mener faggruppa, og fortsetter: «Utviklingen rundt steril laks og bruken av dette tiltaket er kommet langt nok til at det må ta med i vurderingen ved denne tildelingsrunden».

Ikke redd for omdømmet

I svaret til Cermaq understreker de hvorfor de mener det bør satses på triploid, steril oppdrettslaks i Norge.

«Ved triploidisering av laksen fjernes risikoen for at akvakulturproduksjonen påvirker vill laksefisk ved genetisk innblanding», skriver faggruppa.

De mener heller ikke steril oppdrettslaks vil skade omdømmet til Norge.

«Etter Faggruppas vurdering er flere matvareprodukter allerede, og har vært i lang tid, triploidisert, uten at det har ført til at produktene har dårlig omdømme», skriver faggruppa.

De viser også til at miljøbevegelsen og interessegrupper har tatt til orde for sterilisering av oppdrettslaks.

«Faggruppa vurderer det som mer sannsynlig at steril laks vil bedre næringens omdømme og tiltaket (med triploid laks, journ. anm.) viser at næringen tar utfordringene i forhold til vill laks på alvor».

LES OGSÅ: – Det er klart at dette er ikke helt uten risiko

Kommentarer til denne saken