BONORD har bedt om en advokatvurdering av oppsigelse av sikringsordning, i forbindelse med disse to sakene.

LES: De har kapret konkurrentens største kunde: - Kom som lyn fra klar himmel

LES: Full krangel mellom konkurrentene: *Uryddig *Unfair *Skremselspropaganda

***Dette debattinnlegget er adm.dir og advokat Thor Eeks vurdering av oppsigelsen og sikringsordningen i borettslag:

Spørsmålet er regulert i borettslagsloven § 5-29. Bestemmelsen ble innført i loven desember 2010 og trådte i kraft 1. januar 2013.

Borettslagsloven § 5-29 har følgende ordlyd:

Oppseiing av avtale om sikring etter kapitlet her skal vedtakast av generalforsamlinga. Dersom avtale om sikring stiller vilkår om bruk av ein særskilt forretningsførar, må oppseiing av avtale om forretningsførsel også vedtakast av generalforsamlinga.

Den nærmere begrunnelsen for ovennevnte bestemmelse er gitt i forarbeidene til loven, Prop. 115 L (2009-2010) hvor det står følgende:

Første punktum fastsetter at det bare er generalforsamlingen av borettslagets organer som har kompetanse til å si opp en avtale om sikring.

Det hører under styret å lede virksomheten i borettslaget og treffe alle avgjørelser som ikke er lagt til andre organer, jf. burettslagslova § 8-8. Oppsigelse av en avtale om sikring ville uten den særskilte kompetansebestemmelsen dermed hørt under styret.

Formålet med regelen er å sikre at andelseierne får anledning til å ta del i en beslutning som kan utsette borettslaget for stor økonomisk risiko. Særlig er dette viktig i tilfeller der oppsigelsesspørsmålet blir aktualisert kort tid etter at andelseierne har flyttet inn i borettslaget med den forutsetning at borettslaget har en sikringsordning. Ved at kompetansen blir lagt til generalforsamlingen, sikrer kravene om innkalling til generalforsamlingen i § 7-6 og § 7-7 at et eventuelt forslag om oppsigelse av avtale om sikring både gjøres tidlig og tydelig kjent for andelseierne.

Etter det som er opplyst forutsetter avtalen om sikringsordning at borettslaget må benytte en bestemt forretningsfører. I denne sammenheng er dette BONORD. Det følger da av borettslagsloven § 5-29 annet punktum at oppsigelsen av forretningsføreravtalen også må vedtas av generalforsamlingen. I de ovennevnte forarbeider til bestemmelsen er det gitt følgende begrunnelse:

Inneholder avtalen om sikring en bestemmelse om pålagt bruk av en bestemt forretningsfører, er det en nær sammenheng mellom avtalen om sikring og forretningsføreravtalen. Sies forretningsføreravtalen opp, vil det også innebære at avtalen om sikring bortfaller. En bestemmelse om at oppsigelse av forretningsføreravtalen også må vedtas av generalforsamlingen sørger for at andelseierne blir kjent med, og får ta del i, behandlingen av et spørsmål som er av avgjørende betydning for avtalen om sikring.

Ovennevnte burde gi nødvendig klarhet i spørsmålet. Skulle det være noen ytterligere uklarheter står vi til tjeneste.