Nord-Senja laks får i dag tillatelse av fylkesrådet til å starte oppdrettsanlegg utenfor Brensholmen i Tromsø. Det melder NRK Troms.

Det til tross for dels sterke protester fra både fiskere og beboere. Både utviklingslaget for Brensholmen/Sommarøya og Naturvernforbundet har kjempet for å stoppe eller, i det minste, redusere anlegget.

«Tiltaket vurderes som miljømessig forsvarlig ut fra dagens kunnskapsgrunnlag. Ingen av sektormyndighetene har påpekt vesentlige usikkerhetsmomenter relatert til den miljømessige forsvarligheten av tiltaket», heter det i saksfremlegget fylkesrådet i Troms i dag skal ta stilling til.

Det vises blant annet til at Fiskeridirektoratet region Nord (FRN) uttaler at et anlegg ikke vil berøre fiskeriet i området nevneverdig. «Inntrykket er at det ervervsmessige fisket i det aktuelle området er relativt beskjedent og at en anleggsetablering ikke vil fortrenge yrkesfiskere fra viktige fiskeplasser», heter det i innstillingen til vedtak.

Fylkesrådet møtes tirsdag for en endelig avgjørelse.

Nord-Senja laks er for øvrig eid av oppdrettsgiganten Norway Royal Salmon (NRS).