Meldingen vakte raseri langs kysten. Nå får ikke regjeringen flertall

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommisjon skal utrede leveringsplikten.

DEL

Regjeringen led nederlag da Næringskomiteen på Stortinget behandlet Sjømatmeldingen. Saksordfører var Frank Bakke-Jensen (H), som i dag overlevertenæringskomiteens innstilling. Det ble ikke flertall for endringer i leveringsplikten. Komiteen har derimot samlet seg om en rekke andre tiltak for å gi økt lønnsomet i sjømatindustrien: kvotefleksibilitet mellom år i torskefiskeriene, strategi for helårs arbeidsplasser i fiskeindustrien, strategi for bruk av restråstoff og biprodukt, og insentivordning for ilandføring av hele fisken.

- Mageplask

- Vi i Ap er svært glade for at regjeringas forsøk på å svekke leveringsplikta endte med et mageplask. I dag har Stortinget sagt nei til liberaliseringa fra Sandberg. Kysten reiste seg, og regjeringa tapte, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) i en pressemelding.

Sjømatmeldingen tok til orde for store endringer i blant annet eierskap og leveringsplikt, og skapte kraftige reaksjoner i nordnorske kystsamfunn.  Blant annet ble det foreslått en ordning der leveringsplikten kunne gjelde fylker i stedet for en plikt til å levere i en bestemt kommune.

Nå viser det seg at regjeringen ikke får støtte for flere av de foreslåtte endringene i kyst- og fiskeripolitikken. Næringskomiteen går mot regjeringens forslag om å regionalisere dagens leveringsplikt. De vil leveringsplikten skal utredes av en kommisjon.

- Sikret kysten

– I dag har Per Sandberg og Kjell Inge Røkke all grunn til å være sure. Trålindustriens grep om fiskeripolitikken har fått seg en smell, vi har sikret folket langs kysten ekstraomganger, sier SVs fiskeripolitiske talsperson Siv Elin Hansen til NTB.

Hun sier kommisjonens utredning av både leveringsplikten og de andre pliktene kommer til å gjøre fiskeriene og leveringspliktene til et av de viktige slagene i 2017-valget.

– Dette har vært en tøff kamp, vi har kommet et godt stykke, nå fortsetter kampen. SV er fornøyd med å ha fått flyttet Stortinget langt i vår og kystens retning. Neste valg står om kystens fremtid, og om folk eller kapital skal eie ressursene, sier hun. 

Her er Næringskomiteens innstilling:

 • Ingen endringer i leveringspliktene, men alle pliktene inngår i en kommisjon, som skal komme med konkrete anbefalinger som ivaretar intensjonen i pliktene om en samfunnsmessig god løsning som bidrar til lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene. Regjeringspartiene har her snudd, så det er en samlet komite som stiller seg bak merknadene og mandatet til kommisjonen. 
 • Deltakerloven ligger fast, og et flertall i komiteen, alle unntatt H og FrP slår fast at aktivitetskravet og nasjonalitetskravet i deltakerloven er to helt sentrale politiske virkemidler. Flertallet understreker også viktigheten av at også deltakerlovens nasjonalitetskrav ligger fast
 • Flertallet i komiteen, alle unntatt H/FrP, slår fast at aktivitetskravet i deltakerloven som en hovedregel skal ligge fast også for nye arter.  Et annet flertall, alle unntatt SV, slår fast at det skal kunne gis dispensasjon fra deltakerloven for høsting av nye arter, noe som kan være viktig for å sikre ny biomarin aktivitet.
 • En samlet komite slår fast at effektuering av endringsforslag vedr. strukturering skal avvente Eidesen-utvalget, som avgir sin innstilling høsten 2016.  Dette innebærer bl a et samlet Storting går imot fiskeriministerens omstridte instruks.
 • Et flertall i komiteen (alle unntatt H og FrP) slår fast at arbeidet med å forbedre markedsadgangen til norsk fisk må intensiveres og prioriteres.
 • En samlet komite slår fast at sosial dumping både i flåten og på land må bekjempes.
 • Flertallet, alle unntatt H og FrP, ber Regjeringen i svalbardmeldingen komme med forslag til hvordan økt fiskeri – og annen høsting av marine ressurser kan gi positive ringvirkninger for Svalbard.
 • En samlet komite støtter Regjeringens forslag om videreføring og evaluering av kvotebonusordningen for levendelagring ferskfiskordningen. En samlet komite støtter også Ap sitt forslag om at det ikke skal gis kvotebonus for levendelagring de fire første månedene av året.  
 • Et flertall i komiteen, alle unntatt H/FrP, ber regjeringen om å utrede flytting av kvoteåret, fortsette prøveordningen med kvotefleksibilitet inntil videre og utvide denne til å gjelde på kvotenivå, og at regjeringen skal utarbeide en strategi for helårs arbeidsplasser i industrien (I meldingen framgår det at regjeringen er positive til å utrede flytting av kvoteåret)
 • Et flertall i komiteen, alle unntatt H/FrP, går inn for å utrede konsekvensene av fritt redskapsvalg og friere fartøyutforming
 • Fiskesalgslagsloven ligger fast. Flertallet, alle unntatt H/FrP, støtter ikke Regjeringens forslag om å fjerne salgslagenes enerett til endelig fastsettelse av minstepris eller andre endringer i fiskesalgslagsloven. Flertallet støtter også at regjeringen oppretter en ekspertgruppe for å se på prisfastsettelsen i førstehåndsomsetningen for fisk innenfor dagens fiskesalgslagslov, som skal gi råd og veiledning til partene.  
 • En samlet komite vil opprettholde en obligatorisk markedsavgift på eksport av sjømat for finansiering av generisk markedsføring mv, og omfanget og nytten av avgiften skal evalueres jevnlig
 • En samlet komite slår fast at en større satsing på ressurs/bestandsforskning er avgjørende for fremtidsrettet norsk fiskerinæring, og  at det må komme en ytterligere økning til bestandsforskning i fremtidige budsjetter. Regjeringen bes om å utarbeide en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning, med mål om å utvikle og innføre en modell for flerbestandsforvaltning av fiskeriene. 
 • Flertallet, alle unntatt H/FrP, slår fast at den marine og maritime utdanningen må styrkes, også med desentraliserte studietilbud.  Det må sikres sterke fag- og kompetansemiljø ved universitet/høyskole som vektlegger sjømatindustrien sine behov for kunnskap og forskning
 • Flertallet, alle unntatt H/FrP, ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen (Aps forslag – som fikk støtte fra fiskeriministeren i spørretimen)
 • Flertallet, alle unntatt H/FrP mer regjeringen utarbeide en strategi for bruk av alt restråstoff, biprodukt og insentivordning for ilandføring av hele fisken, herunder utrede og finne rimelige tidspunkt for når innføring av «hele fisken på land» kan skje i Norge
 • Flertallet, alle unntatt H/FrP, forslår å vurdere å innføre kvotebonus for el-sjarker

En samlet komite ber også regjeringen utrede muligheten for, og konsekvensene av å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter, eller på annen måte sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene

Artikkeltags