Storfjord kommunestyre behandler i dag, torsdag, konsesjonssøknaden fra Troms Kraft om å få bygge Rieppi vindkraftverk i Skibotndalen og Rieppejavri i Troms.

En lang rekke instanser har sagt "nei, takk" til vindkraftverket, deriblant Sametinget og Fylkesmannen i Troms, men rådmannen i Storfjord er av en annen oppfatning.

Det skriver Istorfjord.com.

Rådmannen sier ja

Ellen-Beate Jensen Lundberg har falt ned på at kommunen bør si ja til et vindkraftverk når de sender sin høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat.

«Rieppi vindkraftverk vil i henhold til konsesjonssøknad og konsekvensutredning innebære både negative og positive konsekvenser for Storfjord kommune. Rådmannens vurdering er at de samlede positive konsekvensene er større enn de negative virkningene som kan forventes. De positive konsekvensene er i form av verdiskapning i lokalsamfunnet, samfunnsutvikling og økte fremtidige inntekter til kommunen (forbedret kommuneøkonomi). Etter en samlet vurdering tilrås det derfor at Storfjord kommunestyre, i sin høringsuttalelse, sier ja til at det gis konsesjon til utbyggingen av Rieppi vindkraftverk», heter det i rådmannens innstilling til vedtak.

SAKSPAPIRER: Her kan du finne rådmannens innstilling (last ned pdf'en som heter "del 1")

Klima og økte inntekter

Klimaendringene, verdiøkning og økte inntekter for kommunen samt mulighet for flere arbeidsplasser er hovedargumentene til rådmannens anbefaling om å si ja:

  1. Vindkraft som erstatter kullkraft / bruk av fossile energikilder, bidrar til å begrense effekten av menneskeskapte klimaendringer.
  2. Storfjord kommune er med på å bidra til en bærekraftig utvikling, som samtidig sikrer kommunen verdier og ressurser for framtidige generasjoner.
  3. Tjenesteleveranser både i anleggsfasen og i driftsfasen, som også medfører nye arbeidsplasser i kommunen, er med på å bidra til lokale ringvirkninger ved vindkraftutbyggingen.
  4. Erfaringer med at det er delte oppfatninger om etterbruk av området, vil sannsynligvis ikke føre til tap av antall turister eller andre som benytter området, imidlertid vil det kunne føre til endret bruksmønster med nye brukergrupper.
  5. Eiendomsskatteinntekter er med på å forbedre kommuneøkonomien og kommunens økonomiske handlingsrom, dog er det knyttet noe usikkerhet og uforutsigbarhet til dette.

(Listen er hentet fra rådmannens innstilling til vedtak.)

Ordfører usikker

Da Nord24 intervjuet ordfører Sigmund Steinnes (Ap) om saken for en drøy uke siden, var han usikker på om han skulle falle ned på et ja eller et nei.

– Jeg er fryktelig usikker, sa han til Nord24.

Ordføreren sier kommunestyret må velge mellom økte inntekter og hensynet til naturen og de som lever av den.

– Det er viktig at kommunen skaffer seg framtidige inntekter, men kommunen er også under et enormt press når det gjelder kraftutbygging. Det gir oss muligheter, men vi kan ikke si ja til alt. Vi må beholde noe av den uberørte naturen i Storfjord. Vi kan ikke bygge ut alt, sier han.

Ordføreren sier kommunestyret trolig er delt i saken.

– Det er vanskelig å forutse utfallet, sier Steinnes.

LES OGSÅ:    Sametinget sa stopp og kommunen tok pause. Nå vil også Fylkesmannen stoppe Troms Krafts vindplaner

LES OGSÅ:     Her vil blakke Troms Kraft bygge en av Norges største vindparker