Her vil kommunen bygge kai like ved skredområdet

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Nordreisa kommune har startet regulering av en dypvannskai like nord for området der skredet gikk. Dagens havn i Nordreisa ligger i elvedeltaet til Reisaelva og har dermed lav seilingsdybde - det er bare fire meter dypt mellom moloen og kaia i følge Kystverket. Det er derfor stort behov for en dypvannskai.

Dybder ved dagens havn i Sørkjosen. Kilde: Kystverket.

- Vi har blant annet skog og store grusforekomster. En dypvannskai gir store muligheter, sier ordfører Lidvart Jakobsen.

Området som har blitt blinket ut er Hjellnes ved foten av Sørkjosfjellet. Planområdet starter ved Rundberget, bare et steinkast nord for Jubelen, der et massivt undersjøisk ras natt til søndag tok med seg både moloen og E6.

Lidvart Jakobsen.

Store utfordringer

I desember 2012 leverte Sagelv Rådgivning & kompetanse sammen med flere lokale konsulentfirma en forstudie av prosjektet.

Her fremgår det at det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som viser at marine avleiringer skaper store utfordringer.  

- Vi har nære eksempler som viser hvilke konsekvenser som f.eks. kvikkleire og steinskred kan få, står det i rapporten.

Det konkluderes likevel med at "det ikke er avdekket forhold som (...) helt klart utelukker muligheten for å etablere industriområde og dypvannskai ved Hjellnes".

- Kan forankres i fjell

Enhetsleder for utviklingsavdelinga Dag Funderud sier det er for tidlig å si sikkert om skredet får konsekvenser for Hjellnes.

- Men skredet går til Jubelen, og den planlagte kaia er enda et stykke lenger ut. En viktig forskjell er at ved Hjellnes går fjellet helt ut i sjøen. Men grunnundersøkelser har avdekket undersjøisk leire også i dette området. Dette må undersøkes nærmere ved detaljplanlegging.

- Vil kaia forankres i fjell?

- Det er i alle fall teknisk mulig å forankre en kai i fjell.

Slik er første byggetrinn ved Hjellnes planlagt.

Slik er første byggetrinn ved Hjellnes planlagt.

Slik er første byggetrinn ved Hjellnes planlagt.

- Sannsynlig kvikkleire

En geoteknisk rapport fra Multiconsult advarer om at det sannsynligvis er kvikkleire i området.

"Området ligger like sør for Indre Sokkelvik der det inntraff et kvikkleireskred i 1959. Ca. 1,5 km sør for tomta er det også påvist kvikkleire. Det er derfor sannsynlig at det er kvikkleire i sjøen også på det foreslåtte utbyggingsområdet. På land er det mye blottlagt berg. Det må påregnes omfattende mudring av bløt leire før utfylling i sjø. Mudringsarbeidene må gjennomføres slik at disse ikke utløser kvikkleireskred av stort omfang. Før en mulighetsstudie og/eller skisseprosjekt må det gjennomføres grunnundersøkelser."

Ordføreren ser ikke at søndagens skred skal få konsekvenser for arbeidet med dypvannskaia.

- Det er et helt annet prosjekt.

- Men svært nær?

- Det er ikke store avstandene. Men raset er ikke gått i fjell, sier Jakobsen og mener det tross alt viser stabile grunnforhold.

- Det er jo også gjort grundige studier i forbindelse med tunnelen.

Innslaget til den nye tunnelen gjennom Sørkjosfjellet ligger mellom rasområdet og den planlagte dypvannskaia.

- Dypvannskaia er ikke ferdig utredet. Her må selvsagt gjøres et ordentlig planarbeid.

Plandirektør Per Elvestad hos Fylkesmannen i Troms sier det er opp til NVE å vurdere risikoen ved en eventuell utbygging.

 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken