Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende er i dag i Hammerfest for å gjøre opp status for nordområdepolitikken - og fortelle hva regjeringen vil satse videre på i nord.

- Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, fastslår Solberg, som konstaterer at regjeringas videre satsing bygger på tidligere regjeringers arbeid.

- Vi skal gå fra ord til handling i nordområdepolitikken, fastslår Solberg, som la fram en rekke tiltak til en samlet kostnad på nesten tre milliarder kroner for 2015. Det er en økning på over en halv milliard fra 2014.

Fem prioriterte områder

I sin ferske statusrapport for nordområdene lister regjeringa opp fem prioriterte satsingsområder:

Internasjonalt samarbeid

Næringsliv

Kunnskap

Infrastruktur

Miljøvern, sikkerhet og beredskap

Internasjonalt samarbeid

Når det gjelder internasjonalt samarbeid fastslår regjeringa at satsingen på Arktisk Råd og Barentssekretariatet skal fortsette, og at samarbeidet med Russland skal videreføres. Regjeringa understreker samtidig at både norsk og alliert militær tilstedeværelse er viktig i nord.

- Økt samarbeid mellom Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og NATOs kommandostruktur styrker alliansens evne til potensiell militær krisehåndtering i nordområdene, heter det.

Regjeringa vil også trappe opp samarbeidet med USA om nordområdespørsmål.

Regjeringa vil også bidra til sterkere næringssamarbeid mellom de nordiske landene. En egen ekspertgruppe er dannet av de nordiske statsministrene, og gruppas første anbefalinger om styrking av næringssamarbeidet i nord skal legges fram neste år.

Relasjonen til Finland styrkes særlig i tråd med det etablerte partnerskapet for økonomisk og vitenskapelig samarbeid.

"Grensehinderrådet" som ble etablert i år, skal jobbe for å fjerne hindringer for næringssamarbeid og bevegelse over grensene.

Regjeringa vil utvide grenseboerområdet i nord til å omfatte innbyggerne i hele Neiden.

Næringstiltak

Regjeringa tilbyr nye leteområder for petroleum. I 23. konsesjonsrunde vil det gis tilgang til nye områder i Barentshavet sørøst.

UD har satt av 150 millioner kroner til næringslivsprosjekter i nordområdesatsingen i perioden 2014–2019.

Regjeringa vil videreføre mineralkartleggingen i Nord-Norge Samtidig åpner regjeringa for at avfallsmasse kan deponeres i sjøen, men med strenge miljøkrav og overvåking.

Regjeringa vil styrke den langsiktige næringsrettede forskningen ved Nofima.

Ny stortingsmelding om bærekraftig vekst i havbruksnæringen kommer i 2015. Høsten 2015 kommer stortingsmelding og lovforslag som skal sikre økt verdiskaping i sjømatindustrien.

Regjeringa vil videreføre arbeid med ny struktur i reiselmålsselskapene i nord.

Satsing på kunnskap

Norge skal være ledende på kunnskap om nordområdene, sier regjeringa, og varsler blant annet følgende tilak:

* Kommer tilbake til spørsmålet om et nybygg for Framsenteret i første halvår 2015, etter en ny gjennomgang av kostnadene og behovene.

* Viderefører program for forskningsløft i nord i perioden 2014-2016.

* Viderefører polarforskningsprogrammet.

* Framsenteret er i gang med forskningsprogram om miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord.

* Innfrysing av forskningsskipet Lance ved Svalbard for å skaffe nye data om isbevegelse og biologisk aktivitet.

* Nytt isgående forskningsfartøy ferdig 2017.

* Geologisk kartlegging av petroleumsressurser i nord i 2015.

* Midler til nytt medisin- og helsebygg ved UiT - ferdig 2017.

* Opprettholder videregående skoletilbud i Murmansk.

* Kartlegger havbunnen i nord gjennom programmet Mareano.

Infrastruktur

Regjeringa vil styrke transportløsninger over landegrensene for å få mer ut av ressurspotensialet i nord.

* Vil utarbeide strategier for grensekryssende forbindelser, og det er lagt opp til tiltak på E6 i landsdelen som til sammen vil spare om lag 60 minutter reisetid.

* Avinor skal utarbeide nsesjonssøknad for ny lufthavn ved Mo i Rana og vurdere mulighetene for nye lufthavner i Lofoten og ved Hammerfest.

* Nytt kaianlegg på Svalbard.

* Nytt sykehus åpnet i Stokmarknes i august, og nytt sykehuset i Kirkenes er under utbygging.

Beredskap og miljø

Regjeringa ser behov for styrking av beredskap og kapasitet på grunn av økende trafikk og aktivitet i nord.

* Flere tiltak er i gang for å styrke risikoforståelsen og utvikle tekniske løsninger tilpasset arktiske forhold.

* Beredskap på Svalbard styrket med to nye redningshelikoptre vår 2014.

* Startet arbeid med å opprette en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.

*  Arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere forebyggende tiltak mot marin oljeforurensning i Arktis.