Dette skal regjeringen bruke penger på i ditt fylke

Artikkelen er over 5 år gammel

Se hva som vil på satset på i Finnmark, Troms og Nordland.

DEL

Informasjonen er hentet fra regjeringens statsbudsjett for 2016.

Troms

 • E6
  318 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 5,8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms, til vestsiden av fjellet fram til Manndalen på østsiden. Prosjektet omfatter også ei bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til eksisterende E6. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med 7,9 kilometer, og en reduksjon i kjøretiden med om lag ti minutter. Anleggsarbeidene startet i oktober 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2017.

  Til prosjektet Sørkjosfjellet er det foreslått å bevilge 50 millioner kroner. Prosjektet ligger i Nordreisa kommune i Troms, og omfatter bygging av 2,3 kilometer ny veg og 4,7 kilometer tunnel mellom Langslettkrysset (fv 866 til Skjervøy) og Sørkjosen. I tillegg inngår utbedring av om lag 2 kilometer veg sør-vestover fra Langslettkrysset. Den nye vegen vil korte inn E6 med 1,8 kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i slutten av 2017.
   
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Troms blir med dette 143,9 millioner kroner og rentekompensasjon på 9 537 000 kroner.
   
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Tromsø (Troms fylkeskommune og Tromsø kommune) for perioden 2015-2018 med en økonomisk ramme på 260,6 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 60 millioner kroner fra belønningsordningen til Grenland i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
   
 • Luftfart
  Våren 2016 skal nye kontrakter for ruteflyging i Nord-Norge og Nord-Trøndelag, som skal gjelde fra 1. april 2017, lyses ut på anbud.
   
 • Farleder
  Det foreslås 341,4 millioner kroner for å gjennomføre farledsutbedringer. Innenfor forslaget er det blant annet satt av midler til prosjektet innseilingen til Tromsø, med oppstart i 2016.
   
 • Høgskolen i Harstad og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) vil fusjonere fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fusjonert institusjon (UiT) med: 
  - 5,1 millioner kroner til ni nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanning. 
  - 20 millioner kroner knyttet til utstyr og inventar i forbindelse med nybygg for medisin og helsefag
  - 1,5 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi og 10 nye studieplasser i medisin. 
  - 4,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet. 

  Det ble opprettet en ny søknadsbasert ordning for oppgradering av universitetsbygg i 2015-budsjettet. Ordningen er utvidet fra 75 til 135 millioner kroner i 2016-budsjettet, og UiT vil kunne søke om midler fra ordningen.
   
 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.
   
 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 193 av plassene ble tilbudt lærere i Troms høsten 2015.
   
 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 230 nye studentboliger i Finnmark og Troms. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.
   
 • PET-senter til Universitetssykehuset i Nord-Norge
  Regjeringen foreslår å bevilge lån til Universitetssykehuset i Nord-Norge til etablering av et PET-senter i Tromsø med en låneramme på 375 millioner kroner, som skal utbetales i perioden 2016–2018. Det foreslås 50 millioner kroner i investeringslån til prosjektet i 2016. Med dette vil alle regionene ha egne PET-senter. PET er forkortelse for positronemisjonstomografi.

  PET-skanning er en metode for å finne aktive kreftceller, og bidrar til mer effektiv kreftbehandling.
   
 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.
   
 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.
   
 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.
   
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntektene på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.
   
 • Arctic Race of Norway
  Regjeringen foreslår å støtte sykkelrittet Arctic Race of Norway med inntil 15 millioner kroner per år i 2016, 2017 og 2018, med forbehold om at den økonomiske støtten kan tildeles i tråd med regelverket i EØS-avtalen. Arctic race of Norway er et årlig internasjonalt etapperitt over fire dager/etapper på landeveissykkel i Nord-Norge. Sykkelrittet ble arrangert for tredje gang i 2015.
   
 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Troms kan søke på disse midlene.
   
 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Troms kan søke på disse midlene.
   
 • Havforskningsinstituttet
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Havforskningsinstituttets ressursforskning med 36,1 millioner kroner i 2016. Av dette kommer 22,1 millioner kroner fra økning i fiskeriforskningsavgiften. Den resterende økningen skyldes økt anslag for førstehåndsomsetningen av fisk.
   
 • Isgående forskningsfartøy
  Byggingen av nytt, isgående forskningsfartøy følges videre opp i 2016, og det foreslås en bevilgning på 149 millioner kroner i tråd med framdriftsplanen for prosjektet. Fartøyet er etter planen ferdig i 2017, og vil ha hjemmehavn i Tromsø.
   
 • Maritim næring
  Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og å myke opp fartsområdebegrensningene for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2014 var 865 sjøfolk i Troms omfattet av tilskuddsordningen.
   
 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Troms kan søke på disse midlene.
   
 • Til Nordnorsk Filmsenter foreslås en økning på 1,2 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen blir på 9,4 millioner kroner i 2016. Nordnorsk filmsenter dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
   
 • Til Filmveksthuset Tvibit foreslås det å bevilge et tilskudd på 0,8 millioner kroner. Filmveksthuset holder til i Tromsø, men har aktiviteter for unge talenter i hele Nord-Norge.
   
 • Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd på 1,5 millioner kroner til Nord-Troms museum til ny utstilling i kulturbygget Halti på Storslett i Nordreisa. Videre foreslås det bevilget 2,9 millioner kroner til Sør-Troms.
   
 • Museum til et annet nytt prosjekt, som innebærer rekonstruering av et middelaldertun ved Allmeningr på Trondenes i Harstad.
   
 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kapittel 334. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kapittel 323.
   
 • Riddu Riddu Festivala presenterer kunstneriske uttrykk med rot i samisk og urfolkskultur. Festivalen kom inn under knutepunktordningen i 2009. Tilskuddet i 2015 er 2,2 millioner kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.
   
 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 565 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Det er en grunnleggende oppgave for direktoratet å bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger og et lokalt kontor i Harstad.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge 173 millioner kroner til geologisk kartlegging og datainnsamling i regi av Oljedirektoratet. Bevilgningen omfatter geologisk kartlegging i nordområdene som skal gi ny geologisk innsikt om store deler av Barentshavet inkludert områdene inntil delelinjen mot Russland.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Troms vil bli prioritert i 2016, herunder videreføring av skredsikring i Kåfjord kommune samt oppstart av skredsikring ved Fjordgård i Lenvik kommune.
   
 • Felles ledelse av alle militære helikoptre, inkl. redningshelikoptre, er underlagt 139 Luftving på Bardufoss. Regjeringen forslår å bevilge 7,5 millioner kroner er knyttet til reetablering av kapasiteten til maritim kontraterror, mot skip i kystnære farvann.
   
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 530 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Troms i 2016. Store deler av bevilgningen vil bli benyttet til prosjektet for etablering av hovedhelikopterbasen på Bardufoss som ble vedtatt av Stortinget våren 2013. Bygging av den nye brannstasjonen på Bardufoss flystasjon vil pågå i 2016. I Prop. 1 S (2015–2016) foreslås igangsetting av et nytt prosjekt for befalsforlegning i Rusta leir på Bardufoss. Tidligere godkjente prosjekter for å øke kapasiteten for bolig og kvarter på Bardufoss og Setermoen vil bli videreført i 2016. På Setermoen videreføres pågående prosjekter i skytefelt.
   
 • Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole flyttes fra Mågerø til Sørreisa.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.
   
 • Regjeringen foreslår videre å iverksette en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein fra 1. april 2016.
   
 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.
   
 • Påbygget på Framsenteret i Tromsø ble påbegynt i 2015. Det er bevilget penger over KMDs budsjett i 2016 og 2017 for å ferdigstille dette. Dette innebærer ca. 200 nye kontorplasser i bygget.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.
   
 • Troms fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 105 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Troms deltar.
   
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Troms slik at det fortsatt kun er Tromsø kommune i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

Finnmark

 • E6
  168 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet Storsandnes – Langnesbukt. Dette er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter bygging av 4,8 kilometer ny veg hvorav 3,4 kilometer legges i tunnel. Tunnelen vil erstatte dagens veg som har dårlig vegstandard og noe randbebyggelse. En mindre del av strekningen er skredutsatt. Den nye vegen korter E6 med om lag 4 kilometer. Det er lagt opp til anleggsstart i desember 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2017.

  Til prosjektet Halselv – Møllnes er det foreslått å bevilge 190 millioner kroner. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg, og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning. I prosjektet inngår blant annet bygging av to tunneler; Kråknestunnelen på om lag 2,4 kilometer og Storvikatunnelen på om lag 1,2 kilometer. Den nye vegen vil korte inn E6 med om lag 2 kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2016.

  Til prosjektet Tana bu foreslås det bevilget 30 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende vegnett, inkludert gang- og sykkelveger. Brua bygges som en skråstagsbru, og vil erstatte dagens bru fra 1948 som er preget av forfall. Dagens bru er smal og har restriksjoner på maksimalt tillatt aksellast. Brua innebærer derfor en stor flaskehals for tungtransporten. Det legges opp til anleggsstart i høsten 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.
   
 • E105
  150 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet Elvenes – Hesseng. Prosjektet omfatter utbedring av en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Prosjektet omfatter også ei bru over Pasvikelva og en omlegging av eksisterende veg forbi Elvenes sentrum. Anleggsarbeidene startet i september 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2017.
   
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Finnmark blir med dette 70 millioner kroner og rentekompensasjonen på 5 699 000 kroner.
   
 • Luftfart
  Våren 2016 skal nye kontrakter for ruteflyging i Nord-Norge og Nord-Trøndelag, som skal gjelde fra 1. april 2017, lyses ut på anbud.
   
 • Fiskerihavner
  I alt er 76,1 millioner kroner er foreslått til tiltak i til sammen sju fiskerihavner. Tre av havnene ligger i Finnmark, og deler av den foreslåtte bevilgningen skal gå til: 
  - Berlevåg fiskerihavn, Berlevåg kommune – videreføring, ferdigstilles i 2016
  - Mehamn fiskerihavn, Gamvik kommune – oppstart i 2016
  - Båtsfjord fiskerihavn, Båtsfjord kommune – oppstart i 2016
   
 • Farleder
  Regjeringen har foreslått 49,3 millioner kroner til tiltak på kystområdet for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Tiltakene skal bidra til å redusere transportkostnader for næringsvirksomhet som bruker skip. Hele bevilgningen på posten vil nyttes til å bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen i Tana kommune. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 150 millioner kroner.
   
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har campus også i Alta. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiT med:
  - 5,1 millioner kroner til ni nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanningen. 
  - 1,5 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi og 10 nye studieplasser i medisin. 
  - 4,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015. 
  - 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet. 
   
 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.
   
 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 213 av plassene ble tilbudt lærere i Finnmark høsten 2015.
   
 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 230 nye studentboliger i Troms og Finnmark. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året. 
   
 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.
   
 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.
   
 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.
   
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntektere på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.
   
 • Arctic Race of Norway
  Regjeringen foreslår å støtte sykkelrittet Arctic Race of Norway med inntil 15 millioner kroner per år i 2016, 2017 og 2018, med forbehold om at den økonomiske støtten kan tildeles i tråd med regelverket i EØS-avtalen. Arctic race of Norway er et årlig internasjonalt etapperitt over fire dager/etapper på landeveissykkel i Nord-Norge. Sykkelrittet ble arrangert for tredje gang i 2015.
   
 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

  Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Finnmark kan søke på disse midlene.
   
 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Finnmark kan søke på disse midlene.
   
 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Finnmark kan søke på disse midlene.
   
 • Til Nordnorsk Filmsenter foreslås en økning på 1,2 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen blir på 9,4 millioner kroner i 2016. Nordnorsk filmsenter dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
   
 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge 173 millioner kroner til geologisk kartlegging, hvorav hoveddelen knytter seg til kartlegging i nordområdene, herunder områdene inntil delelinjen med Russland. Dette er en videreføring av et langsiktig arbeid for å drive god ressursforvaltning og ivareta norske nasjonale interesser.
   
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 60 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2016. I prosjektet for nye stasjoner til Grensevakten i Sør-Varanger ferdigstilles stasjonen ved Storskog i 2016.
   
 • Ansvaret for stasjonsgruppe Banak blir overført fra 132 luftving på Bodø til 139 luftving på Bardufoss.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.
   
 • Regjeringen foreslår videre å iverksette en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein fra 1. april 2016.
   
 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.
   
 • Regjeringen foreslår å styrke midlene til implementering av ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene. Varangerhalvøya nasjonalpark er blant nasjonalparkene det særlig satses på.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.
   
 • Finnmark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 72 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Finnmark deltar.

Nordland

 • E6 Helgeland sør
  180 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Helgeland sør. Av dette beløpet forutsettes 130 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet har en kostnadsramme på vel 4,5 milliarder kroner og utgjør andre etappe av den planlagte utbyggingen av E6 på Helgeland.

  Prosjektet omfatter utbygging av til sammen 80 kilometer veg, fordelt på ni delstrekninger. For sju av delstrekningene vil utbyggingen bli lyst ut samlet i en konkurranse der samme entreprenør skal stå for utbygging og også for drift og vedlikehold i en periode på inntil 15 år, såkalt vegutviklingskontrakt. Tiltakene på disse delstrekningene omfatter utviding av vegbredde, utretting av svinger, styrking av bæreevne i dagens trasé, utbedring av bruer og tunneler og bygging av gang- og sykkelveger.

  For utbygging av delstrekningene Kapskarmo – Brattåsen og Brattåsen – Lien vil det bli benyttet tradisjonelle konkurranseformer, der drift og vedlikehold ikke inngår. E6 skal legges i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på om lag 22 kilometer. Det skal blant annet bygges en tunnel og to bruer for kryssing av Vefsna og Svenningdalseleva. I tillegg inngår ombygging av lokalt vegnett.

  Med forbehold om Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart for vegutviklingskontrakten høsten 2016. Tidspunktet for anleggsstart på strekningen Kapskarmo – Brattåsen – Lien må vurderes nærmere. 
   
 • E6 Helgeland nord
  358 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Helgeland nord. Av dette forutsettes 78 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet har en kostnadsramme på vel 1,9 milliarder kroner og omfatter utbedring av en 62 kilometer lang strekning mellom Korgen og Bolna, fordelt på ti delstrekninger. På store deler av strekningene vil utbyggingen skje gjennom utviding av vegbredden, utretting av svinger og forsterking av bæreevnen i dagens vegtrasé. For legge til rette for en effektiv gjennomføring av utbedringsarbeidene, vil det bli utprøvd en type kontrakt som betyr at samme entreprenør får ansvaret for både utbedringsarbeidene og det meste av drift og vedlikehold mellom Korgen og Bolna. En slik vegutviklingskontrakt får en varighet på 15 år. Det ligger an til kostnadsøkninger for prosjektet, gitt at prosjektet gjennomføres i uendret omfang. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med dette.
   
 • E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik
  692 millioner kroner er foreslått til prosjektet "E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10- Trældal – Leirvik" i Narvik kommune. Av dette beløpet forutsettes 40 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet og 15 millioner kroner av Narvik kommune som tilskudd.

  Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer ny veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges ei ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord. Brua bygges som hengebru med samlet lengde 1533 meter. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til eksisterende E6/E10. Vegen bygges ut som tofelts veg med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking. Prosjektet korter inn E6 med 18 kilometer og reduserer kjøretiden med 15-20 minutter mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

  I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

  Anleggsarbeidene startet i februar 2013. Skredsikringsprosjektet ble åpnet for trafikk i februar 2015. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk høsten 2017.
   
 • Riksveg 77 Tjernfjellet
  113 millioner kroner er foreslått til riksveg 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune. Prosjektet har en kostnadsramme på 555 millioner 2016-kroner og omfatter bygging av en om lag 3.4 kilometer lang tunnel gjennom Tjernfjellet. Bygging av nytt kryss med E6 og ny atkomstveg mellom dagens riksveg 77 og ny riksveg 77 inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidet starter i oktober 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.

  Riksveg 80 Hunstadmoen – Thallekrysset
  510 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 80 Hunstadmoen – Thallekrysset i Bodø. Av dette forutsettes 460 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet har en kostnadsramme på vel 2,5 milliarder kroner. Samlet lengde for prosjektet er 5,4 kilometer, medregnet en 2,8 kilometer lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Tunnelen vil fjerne køproblemene på dagens veg, samtidig som trafikksikkerhet og miljø blir bedre for beboerne i området og for de myke trafikantene. Strekningen Bodøelv – Thallekrysset og Bodøelv – Gamle riksveg (riksvegarmen mot flyplassen) bygges om til firefelts veg med rundkjøringer. Parallelt med riksvegen skal det bygges nye gang- og sykkelveger. Anleggsarbeidene startet i januar i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. 
   
 • Utbedring av tunneler på E6
  Innenfor foreslått bevilgning til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til utbygging av seks tunneler på E6 ved Korgfjell, Finnfjordeid, Nesset, Illhølia, Saksenvik og Kvænfloget. Arbeidet startet i år.
   
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Nordland blir med dette 205,8 millioner kroner og rentekompensasjon på 14 819 000 kroner. 
   
 • Nordlandsbanen
  170 millioner er satt av til fornying av infrastrukturen på Nordlandsbanen. Midlene skal i hovedsak brukes til tiltak for å fornye kjørevegens underbygning. I tillegg prioriteres det å forberede for seinere ballastrensning og fornying av vegsikringsanlegg på planoverganger.

  31 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeidet med å forlenge krysningssporet ved Oteråga, 24 kilometer øst for Bodø. Krysningssporet skal forlenges fra 290 til 600 meter, noe som gir økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport. Prosjektet omfatter i tillegg bygging av holdeplass ved Reitan/Oteråga, for reisende til og fra forsvarsanlegget på Reitan. Prosjektet er foreløpig anslått å koste 133 millioner kroner. Arbeidet med hovedplan startet høsten 2014. I 2016 legges det opp til å utarbeide detaljplan og med mulig oppstart av forberedende anleggsarbeider. Det tas sikte på at prosjektet skal være ferdig i 2017. Midlene er foreslått bevilget over en egen budsjettpost for jernbanetiltak som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene.
   
 • Ofotbanen
  I alt 282 millioner kroner er foreslått til kapasitetsøkende tiltak på Ofotbanen. Beløpet er fordelt slik:
  -33 millioner kroner til å forsterke strømforsyningen på Ofotbanen. Prosjektet omfatter utskifting av kraftledningen mellom Narvik og Bjørnfjell og bygging av anlegg for 50Hz-forsyning til drift av lavspentanlegg for strekningen Rombak-Bjørnfjell. Økt godstrafikk på Ofotbanen har ført til behov for å forsterke banestrømforsyningen på strekningen. 
  -28 millioner kroner til sluttføring av prosjektet Rombak krysningsspor. 
  -195 millioner kroner til Djupvik krysningsspor. Byggestart er planlagt i 2016, med ferdigstilling av krysningssporet i 2017. Kostnadene for prosjektet er anslått til 370-380 millioner kroner. 
  -26 millioner kroner til kapasitetsøkende tiltak ved Narvik stasjon. For å kunne øke kapasiteten på Ofotbanen må blant annet sporkapasiteten på Narvik stasjon økes, slik at sporene blir lange nok for 750 meter lange tog. I tillegg er det behov for å skille malmtrafikken til Luossavarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Narvikterminalen. Jernbaneverket ser på muligheten for å inngå en avtale om anleggsbidrag fra LKAB for dette tiltaket. Mulig byggestart er 2016, med sluttføring i 2021. Revidert hovedplan for tiltaket viser en sluttkostnad på 600 millioner kroner. Samferdselsdepartementet kommer i så fall tilbake med forslag til kostnadsramme når dette er avklart. 
  -40 millioner er satt av til fornying av infrastrukturen på Ofotbanen. I 2016 prioriteres fornying av underbygning og skinner.
 • Kystforvaltning
  Innenfor en foreslått bevilgning på 341,4 millioner kroner til farledsutbedringer er det satt av midler til å videreføre prosjektet "Innseiling til Bodø", i Bodø kommune. Prosjektet blir ferdig i 2017. I tillegg er det også satt av midler i 2016 til å starte utbedring av Grøtøyleden i Steigen kommune.

  I alt 76,1 millioner kroner er foreslått til tiltak i til sammen sju fiskerihavner. Tre av havnene ligger i Nordland. Deler av den foreslåtte bevilgningen skal gå til å videreføre arbeid med disse prosjekter som alle blir ferdig i 2016: 
  Napp fiskerihavn i Flakstad kommune 
  - Myre fiskerihavn i Øksnes kommune
  - Hovden fiskerihavn i Bø kommune.
   
 • Miljø/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen
  Regjeringen foreslår 41,1 millioner kroner til å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen. Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

  I 2015 blir det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret. Sekretariatet skal lage en foreløpig rapport innen 1. juli 2016 og en endelig rapport innen 1. januar 2017. Sekretariatets arbeid skal skje i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet skal foreløpig ha arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.
   
 • Våren 2016 skal nye kontrakter for ruteflyging i Nord-Norge og Nord-Trøndelag, som skal gjelde fra 1. april 2017, lyses ut på anbud.
   
 • Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna vil fusjonere fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fusjonert institusjon (UiN) med: 
  - 5,1 millioner kroner til 13 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag. 
  - 2,1 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 7,6 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
  - 5,1 millioner kroner til Center for High North Logistics for å videreføre pengene som kom i revidert nasjonalbudsjett 2015.
   
 • Høgskolen i Narvik vil fusjonere med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiT med: 
  - 5,1 millioner kroner til ni nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanningen. 
  - 1,5 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi og 10 nye studieplasser i medisin. 
  - 4,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
   
 • Narviksenterets nye lokaler skal stå ferdig våren 2016. Regjeringen foreslår å bevilge 0,7 millioner kroner til å følge opp byggeprosessen i 2016. Videre foreslår regjeringen å øke driftsbevilgningen til Narviksenteret med 3 millioner kroner for at senteret skal kunne ta de nye lokalene i bruk.
   
 • Regjeringen foreslår å avvikle Sameskolen i Midt-Norge fra skoleåret 2016-17. Forslaget innebærer en innsparing på 3,3 mill. kroner. Avviklingen skyldes at skolen ikke har hatt faste elever siden våren 2011. At skolen nedlegges betyr ikke at retten til opplæring i samisk språk eller kultur endres. I de tilfeller der opplæringen ikke kan gis av egne lærere, har elevene rett til alternativ opplæring. Det kan for eksempel være fjernundervisning. Sameskolen for Midt-Norge er ikke den eneste aktøren som gir fjernundervisning i sør-samisk. Det tilbys også av grunnskoler i både Snåsa og Røros.
   
 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.
   
 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 316 av plassene ble tilbudt lærere i Nordland høsten 2015.
   
 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 196 nye studentboliger i Nordland. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.
   
 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.
   
 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.
   
 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.
   
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.
   
 • Kriminalomsorgen
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 6,6 millioner kroner til drift av 41 nye fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå i fengslene Bodø, Bergen, Hustad og Kongsvinger. 
   
 • Arctic Race of Norway
  Regjeringen foreslår å støtte sykkelrittet Arctic Race of Norway med inntil 15 millioner kroner per år i 2016, 2017 og 2018, med forbehold om at den økonomiske støtten kan tildeles i tråd med regelverket i EØS-avtalen. Arctic race of Norway er et årlig internasjonalt etapperitt over fire dager/etapper på landeveissykkel i Nord-Norge. Sykkelrittet ble arrangert for tredje gang i 2015.
   
 • Brønnøysundregistrene
  Regjeringen foreslår å bevilge 205 millioner kroner til nytt datasystem for Brønnøysundregistrene. Prosjektet har en total kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner. Samtidig reduseres gebyrene til Brønnøysundregistrene med 78 millioner kroner. Dette er et ledd i en generell gjennomgang av gebyr- og avgiftssatser.
   
 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

  Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Nordland kan søke på disse midlene.
   
 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Nordland kan søke på disse midlene.
   
 • Maritim næring
  Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og å myke opp fartsområdebegrensningene for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2014 var 1177 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen.
   
 • Miljøteknologi Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Nordland kan søke på disse midlene. 
   
 • Til Nordnorsk Filmsenter foreslås en økning på 1,2 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen blir på 9,4 millioner kroner i 2016. Nordnorsk filmsenter dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
   
 • Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til Norsk luftfartsmuseum på 6 millioner kroner, med tilsagn om 4 millioner kroner til senere år, til en ny utstilling om sivil luftfart. Videre foreslås det bevilget 4 millioner kroner til Nordlandsmuseet, med tilsagn om 29,7 millioner kroner til senere år, til nytt formidlingsbygg for båten Anna Karoline ved Norsk jektefartsmuseum i Bodø. Museum Nords nye arena for formidling av MS Finnmarken ved Hurtigrutemuseet i Stokmarknes, foreslås bevilget 24 millioner kroner slik at det dermed gjenstår 12 millioner kroner til senere år av det totale tilskuddet til dette prosjektet på 40 millioner kroner.
   
 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kap. 334. Festpillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kap. 323.
   
 • Festspillene i Nord-Norge ble arrangert for første gang i 1965, og 51 år presentere ulike uttrykk innen musikk, scenekunst og visuell kunst. Festspillene kom inn under knutepunktordningen i 1995. Tilskuddet i 2015 er 13, 6 mill. kroner. Støtten til festspillene foreslås videreført med egen post på statsbudsjettet, kapittel 323.
   
 • Nordnorsk Kunstnersenter kom inn under knutepunktordningen i 1995. Kunstbiennalen Lofoten International Art Festival ble lagt til Nordnorsk Kunstnersenter i 2009. Biennalen presenterer internasjonal og nasjonal visuell kunst og har oppnådd internasjonal status. Tilskuddet i 2015 er 6,9 millioner kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.
   
 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets-sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Narvik.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nordland vil bli prioritert i 2016, herunder oppstart av sikring mot kvikkleireskred i Farvikbekken i Fauske kommune.
   
 • Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at to distribusjonsnett i Nordland vil omfattes av ordningen i 2016 – Rødøy-Lurøy Kraftverk AS og Bindal Kraftlag SA.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner for å øke antall og lengde på toktene med maritime patruljefly fra Andøya samt 62,1 millioner kroner til fast stasjonering av en ubåt med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon. Dette er en del av regjeringens satsning på økt aktivitet og beredskap i nordområdene. Tiltaket vil øke evnen til å ivareta pålagte oppgaver knyttet til overvåking og informasjonsinnhenting for Forsvaret, samt suverenitetshevdelse
   
 • 132 luftving i Bodø blir lagt ned i løpet av 2016, og restaktiviteten i Bodø blir organisatorisk underlagt 138 luftving på Ørland.
   
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 80 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2016. Det pågår prosjekter ved Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. I tillegg videreføres planlegging av investeringsprosjekter knyttet til Luftforsvarets omstilling. I Ramsund videreføres prosjektet for å etablere økt befalsforlegningskapasitet.
   
 • Melbu/Haugtuva skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2016. Det er planlagt å bruke 14 millioner kroner på tiltaket i 2016.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.
   
 • Regjeringen foreslår videre å iverksette en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein fra 1. april 2016.
   
 • Regjeringen viderefører i 2016 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15 millioner kroner. Ordningen ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i pilotprosjektet.
   
 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til restaurering av myr som en del av arbeidet med å forsterke klimaforliket. Tiltak kan komme i alle fylker. Et pilotprosjekt ble startet opp i 2015 og der deltar fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland, Rogaland og Akershus.
   
 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.
   
 • Nordland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 176 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (11 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nordland deltar.
   
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Nordland slik at det fortsatt kun er Bodø kommune i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.
 •  

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken