Mattilsynet har gjort et større tilsyn hos sjømatprodusenter som tilbereder røkt fisk, fisk til sushi og skalldyr - sjømat som ikke er vamebehandlet. Slik sjømat har strenge regler for hygiene på grunn av risikoen for listeria. Men resultatet var nedslående: Av 85 kontrollerte bedrifter, hadde 51 alvorlige mangler.

– Selv om ikke alle manglene var like alvorlige, er det urovekkende at enkelte hadde grunnleggende hygieniske mangler, sier Mattilsynets seniorrådgiver Åsne Sangolt i en pressemelding fra Mattilsynet.

Av de 85 kontrollerte virksomhetene var alt i orden hos 28 bedrifter, mens seks hadde mindre mangler som ble påpekt. Hos hele 51 virksomheter endte kontrollen med varsel eller vedtak. Ingen ble stengt i kontrollen.

I en tilsvarende undersøkelse fra 2013 fikk åtte av ti varsel eller vedtak.

Det stilles spesielt strenge krav til hygienen ved produksjon av spiseferdige varer siden bakterien Listeria er en risiko i slike produkter. Virksomhetene må derfor ha gode rutiner for å hindre at bakterien dukker opp, og de må overvåke og kontrollere at Listeria ikke er i lokale og utstyr.

I tillegg til Listeria-rutinar, kontrollerte Mattilsynet at fisk som skal spises rå var fryst for å drepe eventuell kveis, og at det var andre rutiner for å sikre at ikke fisken innholdt levende kveis.

- En tredel av de vi fant mangler hos hadde for dårlige prøverutiner. 36 oppfylte ikke kravene til internkontroll, opplyser Sangolt.

Noen produsentar hadde dårlige vedlikeholdsrutiner, fare for kryssforurensing og dårlig renhold. Alle mangler er fulgt opp i ettertid.

Listeria i sjømat:

  • Listeria monocytogenes kan forårsake den alvorlige sjukdommen Listeriose. Personer med nedsatt immunforsvar, i hovedsak gravide, fostre, nyfødde, eldre og personar med underliggende sykdommer er utsatt.
  • En undersøkelse fra 2014 viste Listeria monocytogenes i 8,3 % av prøvene av spiseferdige fiskeprodukt.