På et anonymt møterom i fylkesbygget presenteres fremtiden for et av landsdelens største og viktigste selskaper, Troms Kraft, som har årlige inntekter på to milliarder kroner og over 400 ansatte.

Et ekspertutvalg har på vegne av eierne, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, nå foreslått ny eierstrategi for Troms Kraft.

De foreslår en total omlegging av eierstyringen, som fikk totalslakt i en ekstern granskning i etterkant av krisen i det svenske datterselskapet Kraft & Kultur.

På en av foilene til utvalgsleder Svein Ludvigsen står det «gammel moro»:

- Det er en del av bakgrunnen for den nye strategien, sier Ludvigsen.

LES OGSÅ: Han skal stake ut den nye kursen for Troms Kraft

Snur opp ned

Granskningen kritiserte både politisering av eierorganene, voldsom risikoappetitt, kompetansesvikt i alle ledd og feilslåtte investeringer.

Nytt forslag til eierstrategi betyr konkret:

 • Nedleggelse av en politisert bedriftsforsamling, til fordel for to eiermøter per år.
 • Alle viktige beslutninger og investeringer skal godkjennes av eierne.
 • Kun kjernevirksomhet, selg alt annet til best mulig pris
 • Styret skal ha kompetanse innen juss, økonomi/finans, teknologi, risikostyring, kraftspesifikke forhold, styreerfaring/ledelseserfaring.
 • Bedre risikostyring og kontroll
 • Forretningsmessige prinsipper skal styre investeringer, ikke politikk
 • Avkastning på linje med sammenlignbare selskap
 • Utbytte på 60-80 prosent av resultat etter skatt.

Ambisiøse mål

Spesielt et kompetent styre er viktig:

- Man må være kritiske til sammensetningen av styret.

Avkastningsmålet er høyt:

- Det er et ambisiøst mål, innrømmer Ludvigsen.

Målet er lønnsomhet og dermed utbytte, som igjen kan fordeles til gode prosjekter for befolkningen. Men fortsatt er det et stykke frem dit.

- Vi forventer en tidig utbytteposisjon og gradvis opptrapping.

Utvalget understreker at selskapet i den nåværende finansielle situasjon har behov for å styrke egenkapitalen.

- Det tilsier begrenset utbytte til fordel for styrking av egenkapital.

Egenkapitalen kan styrkes ved hjelp av ansvarlig lån fra eierne, salg eller samarbeid med andre.

Åpner for flere eiere

Ikke overraskende åpner utvalget for flere eiere.

-  Eierne er åpne for å vurdere muligheten for at nye eiere kan tilføre selskapet kapital, så lenge dette innebærer at man fortsatt bevarer offentlig kontroll. Eierne forventer at selskapet drøfter slike problemstillinger med eierne i god tid før det vil være aktuelt, heter det i meldingen.

I forslaget ligger det også et krav om at selskapet skal gjennomføre en årlig ekstern og uavhengig verdivurdering.

- Virksomheten skal gi eierne en avkastning, reflektert ved årlig utbytte og verdiøkning på selskapets aksjer, som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko. 

De sier også at eierne kan vurdere muligheten for et ansvarlig lån til selskapet som bidrar til å gi eierne en stabil og forutsigbar avkastning, samt styrker selskapets finansielle stilling.

- Samkjørte eiere

Til slutt legger utvalgsmedlem Sverre Martens til:

- Eierne må være samkjørte, sier han, vel vitende om en historikk som viser full splid mellom de to eierne, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune.

Eierstrategien skal til politisk behandling i juni.

EIERNES NYE FORVENTNINGER:

1. Modernisering, effektivisering av kjernevirksomhet samt lete etter forretningsmuligheter innenfor kjernevirksomheten.

2.  Skal være lønnsom og kostnadseffektiv på linje med de beste i bransjen.

3.  Langsiktige investeringsplaner, minst ti år, samt løpende vurderinger av investeringsplanene.

4. Eierne er åpne for oppkjøp, fusjoner,  fisjoner  og salg  innenfor  kjernevirksomheten  både på datterselskap- og   konsernnivå,   men det må baseres   på  forretningsmessige prinsipper om avkastning og lønnsomhet - og med eiernes velsignelse.

5.   Redusert  eksponering   utenfor kjernevirksomheten. Initiativer til ny virksomhet  utenfor  kjernevirksomhet  skal avklares  med eierne.

6.  Forretningsmessige  prinsipper i bunn for alt.  Lønnsomhet på linje med investeringsobjekter med  tilsvarende   risiko, og at kapitalen prioriteres til de  sannsynlig mest lønnsomme prosjektene.

UTVALGET:

 • Svein Ludvigsen (leder)
 • Marianne Lie
 • Anna Maria Aursund
 • Steinar Madsen