Vann og avløp sendte i slutten av februar ut varsel til firmaene som har jobbet med å legge ny vannledning mellom Nord-Tromsøya og fastlandet om at de kan bli holdt økonomisk ansvarlig for de store overskridelsene i prosjektet.

  • I fjor sommer oppdaget dykkerne i Arctic Seaworks som la ledningen over 1200 tyske granater fra andre verdenskrig. Det ble bråstopp i arbeidet mens granatene ble ryddet.
  • Natt til 25 juli inntreffer et undervannsras på nordspissen av Tromsøya. Dette førte til at hele prosjektet måtte stoppes fordi det også truet hovedvannledninga til Simavik og dermed hele vannforsyningen til Tromsø.

Kalkylene per dags dato viser en kostnadsøkning for vannledninga fra 33,8 til 76, 6 mill. - 43 millioner over budsjett. Den endelige regningen er fortsatt ikke klar. Planlangt ferdigstillelse er forsinket fra  september 2014 til april 2015.

Store overskridelser

I følge brevet som er gått ut til Arctic SeaWorks og Norconsult har Vann og avløp startet en "gjennomgang av alle hendelser langs tidslinjen fra oppstart til dags dato for i størst mulig grad å kartlegge hvem som har gjort hva, om dette burde ha vært gjort, samt å kartlegge om det er forhold som burde vært gjennomført".

Prosjektet har tre deler: Vannledningen til fastlandet, pumpehus og påkobling til vannledninger fra Simavika og vannledning opp til høydebassenget, og ikke minst et nytt høydebasseng som nye beregninger viser kan bli langt dyrere enn planlagt. Dette har ført til store overskridelser i prosjektet som er den største satsningen for Vann og avløp i inneværende økonomiplan. Ettersom Vann og avløp etter loven må drive på selvkost, vil regningen til syvende og sist havne hos innbyggerne i Tromsø.

- Varslet ikke krav tidsnok

Arctic Seaworks har nå svart på brevet. De avviser at de kan være erstatningspliktig.

Raset gikk natt til 25. juli i fjor sommer. Arctic Seaworks har samme morgen mottatt en epost fra prosjektleder i kommunen hvor de blir bedt om å stanse arbeidet i påvente av nærmere undersøkelser.

12. august sender Arctic Seaworks et endringsvarsel hvor det fremgår at arbeidet kommer til å ta lengre tid og koste mer enn opprinnelig planlagt. Etter at kommunen har fått rapporter fra geolog, blir Arctic Seaworks bedt om å fortsette arbeidet.

- Ingen av disse rapporter eller foreslåtte tiltak ender opp med eller medfører at det rettes noen krav eller varsel om ansvar mot entreprenør, konstaterer Arctic Seaworks i et tilsvar signert prosjektleder Bernt Døhl og juridisk rådgiver Bjørn Wikasteen.

Bernt Døhl sier til Nord24.no de ikke vil kommentere detaljer rundt saken, men at de har et godt samarbeid med Vann og avløp om ferdigsstillelse av jobben.

I brevet vises det til at reklamasjonsreglene sier at slike krav skal varsles så snart som mulig.

- I dette tilfelle er det gått 7 - syv - måneder siden hendelsen som anføres å være grunnlag for kravet, skriver Døhl og Wikasteen. Arctic Seaworks avviser både reklamasjonen og at selskapet skulle ha noe ansvar for grunnforholdene. De viser til at ansvar for uforutsette grunnforhold uansett er byggherres ansvar. Ikke nok med det: Arctic Seaworks hevder de ved to anledninger har tilbudt å gjøre geotekniske undersøkelser og fått til svar at dette skulle kommunen selv besørge. Det mener de kommunen ikke har gjort før oppstart.

Døhl bekrefter ovenfor Nord24 at dette er tilfelle.

- Ikke overrasket

Enhetsleder Geir Helø i Vann og avløp er ikke overrasket over svaret fra Arctic Seaworks.

- Det er vel naturlig at en part vil ta et slikt standpunkt.

Helø sier de er midt i prosessen med å gå gjennom alle aspekter av hendelsesforløpet under arbeidet. Dette gjøres av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Heløe regner med de snart vil kunne legge frem sin vurdering av saken.

- Jeg mener vi skal ha vår vurdering klar i løpet av 14 dager.

Arctic Seaworks stiller seg derimot til disposisjon for å få oversikt både over kostnader ved å ferdigstille prosjektet, og en gjennomgang av hendelsesforløpet "av hensyn til andre fremtidige prosjekter og at man kan dra lærdom av saken".