Disputt om drikkevann for gigantutbyggingen på Kvaløya: – Et klart forsøk på å trenere saken

FJELLVEI: Prosjektleder Stephan Klepsland sier det nå er bygget to av totalt 45 kilometer ny vei på Raudfjell og Kvitfjell. Etterpå skal skjæringene i terrenget jevnes ut slik at avtrykket blir minst mulig.

FJELLVEI: Prosjektleder Stephan Klepsland sier det nå er bygget to av totalt 45 kilometer ny vei på Raudfjell og Kvitfjell. Etterpå skal skjæringene i terrenget jevnes ut slik at avtrykket blir minst mulig. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Utbyggeren mener Mattilsynet forsøker å trenere milliard-utbyggingen av vindkraft på Kvaløya – og at saksbehandleren er inhabil. Det blir kontant avvist av Mattilsynet.

DEL

TROMSØ (Nord24.no): Onsdag ettermiddag avgjorde Olje- og energidepartementet den betente striden om en anleggsvei til det planlagte vindkraftanlegget i Kattfjorden på Kvaløya. Utbyggingen er Norges nest største noensinne og har en prislapp på rundt tre milliarder kroner.

Les også: Departementet har avgjort betent vei-strid

Mattilsynet reagerer

I sluttfasen har imidlertid en ny aktør kommet på banen - Mattilsynet.

En brevveksling mellom NVE, Mattilsynet og utbygger viser stor uenighet om den mulige påvirkningen utbyggingen har på drikkevannet i området.

Utbygger avviser Mattilsynets synspunkter, og mener dessuten at Mattilsynets saksbehandler er inhabil.

Striden dreier seg om en såkalt ROS-analyse – en risiko- og sårbarhetsanalyse – for Vollelva, Gårdselva og Greipstad. Denne vil ikke Mattilsynet godta. Ifølge utbygger er det imidlertid kun Vollelva og Gårdselva som er drikkevannsfelt. De forsyner igjen cirka 15 boliger, rundt 10 hytter/ utleieleiligheter, og et forsamlingslokale.

Dermed er det fare for at det pågående anleggsarbeidet må stoppes og at milliardprosjektet – som fra før har hastverk – må stanses, ifølge utbyggerne.

Allerede godkjent, men…

Utbyggeren viser til at miljø-og transportanalysen (MTA) allerede er levert og godkjent - og dessuten inneholder svar på en del av spørsmålene om drikkevann som Mattilsynet har:

• Det skal «etableres en egen beredskapsplan for å sikre vannforsyningen i hele vindkraftverkets nærområde». Dette er gjort. Den er sendt både til NVE, kommunen og Mattilsynet, uten negative tilbakemeldinger, ifølge utbygger.

• Krav om plan for nytt vanninntak for bebyggelsen i Buvika. Dette er gjort. Mattilsynet har sågar kommentert positivt vedrørende dette, ifølge utbygger.

Ikke innsigelsesrett, men….

NVE har i utgangspunktet vurdert at Mattilsynet ikke har innsigelsesrett i saken. Samtidig er NVE forpliktet til å behandle innsigelsen.

Innsigelse mot bruk av en eksisterende anleggsvei begrunnes i hensyn til nedbørsfeltene Greipstad og Bogdalen.

- Denne innsigelsen er ubegrunnet og fremstår som et klart forsøk på å trenere saken eller i verste fall blokkere utbyggingen, skriver Stephan Klepsland på vegne av Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS.

Blir anklaget for å trenere

Utbyggeren påpeker at Mattilsynets ble invitert til møte med de ulike partene i desember 2017 – nettopp for å diskutere drikkevann og ROS-analysen. Mattilsynet avslo imidlertid denne invitasjonen - fordi at de kun er tilsynsmyndighet - og ikke rådgivende myndighet.

Mattilsynet ønsket heller ikke å gi uttalelse til et utkast fra dette møtet - med begrunnelse om at dette ikke var deres rolle.

- Igjen fremstår det som at Mattilsynet bevisst har ønsket å trenere saken, og dermed å forsinke anleggsarbeidene, skriver Klepsland i brevet.

Overfor Nord24 sier Klepsland at det finnes en rekke eksempler andre steder i landet på at Mattilsynet har deltatt på slike møter og gitt innspill.

Mattilsynet avviser anklager om bevisst trenering.

VEIEN OPP: Veien er ferdig og klar men må utvides inntil 1,5 meter for å ta imot turbinene.

VEIEN OPP: Veien er ferdig og klar men må utvides inntil 1,5 meter for å ta imot turbinene.

- Ikke drikkevann

Utbyggeren mener at Mattilsynet overser deres dokumentasjon om at Greipstadfeltet ikke er drikkevann.

- Like fullt leser vi flere ganger at Mattilsynet kommenterer hendelsen med de få steinene som endte på et islagt vann, som «alvorlig hendelse i drikkevann». Også Bogdalsfeltet beskrives fremdeles som drikkevannsfelt, selv etter at vi har dokumentert at det ikke er det, skriver Klepsland i brevet.

Dette punktet er nå avklart, ifølge Mattilsynet.

Anklages for inhabilitet

Klepsland er videre svært kritisk Mattilsynets manglende deltakelse i prosessen og mener at man i realiteten jobber under «…uakseptable rammevilkår, der man verken kan forholde seg til vedtatte konsesjoner eller MTAer.».

Tiltakshaver mener videre at det «…kan kanskje skyldes Mattilsynets saksbehandlers nærhet til prosjektets nærområde» - og at vedkommende «…har vært motstander av prosjektene i flere år.»

-  Vi mener at dette reiser et habilitetsspørsmål som burde vært håndtert på en bedre måte av Mattilsynet.

Vil ha alternativ FØR oppstart

Mattilsynet konkluderer med at man må ha på plass alternativ vannforsyning før oppstart» - hvis ikke vil de ikke godkjenne planen.

Dette mener utbyggerne er en klar forskjellsbehandling:

- Dette vil i så fall kunne medføre at flere store infrastrukturprosjekter i Norge nå umiddelbart vil måtte stanses. Vi kan ikke godta denne type ubegrunnet forskjellsbehandling.»

Tiltakshaveren har dessuten gjennomgått det de mener er sammenlignbare vindkraftprosjekter som Roan, Storheia, Rasskiftet og Tellenes.

Roan vindkraftverk berører for eksempel nedslagsfeltet for drikkevann. Dette har Mattilsynet ingen innvendinger mot.

Kritisk til vurderinger

Mattilsynet er kritisk til de kvalitative vurderingene som er gjort i ROS-analysen. Dette stiller tiltakshaver seg undrende til. Det vises til at vurderingene er gjort av en gruppe «kvalifiserte eksperter» i en kvalitativ risikovurdering som følger prosessen i Norsk Standard – og kriterier for vurdering av risiko er gjort med utgangspunkt i de kriterier som er beskrevet i Mattilsynets veileder.

- Tiltakshaver understreker at alle deltakerne i dette prosjektet tar drikkevann og HMS på ytterste alvor, og det legges ned store ressurser i overvåkning, kartlegging, analyser og avbøtende tiltak. Vi har en god dialog med kommunens avdeling for vann og avløp. Samtidig må man, uten å bli misforstått, også påpeke at Vollelva-Gårdselva har få brukere, ingen av dem er karakterisert som sårbare, og vi har kommet til enighet med dem om en tiltaksplan bestående av filtre og nytt vannverk.

Til tross for dette konkluderer Mattilsynet med at ROS-analysen ikke kan godkjennes før det er etablert alternative vanntilførsler.

- Det kan virke som at Mattilsynet overser våre tiltak. Slike krav vil, som vi har påpekt allerede i dette brevet, føre til at de fleste infrastrukturprosjekter i Norge vil måtte stoppes opp.

Reagerer på at de ikke er hørt

Torkjell Andersen, avdelingssjef i Mattilsynet, skriver i brevet at de har redegjort for det de mener er mangler i saksbehandlingen.

Mattilsynet reagerer imidlertid på at de først 4. oktober 2017 fikk mulighet til å være høringspart.

Det vises til at organet i liten grad er med på høringslisten også i andre pågående konsesjonssaker i Troms.

- Det kan derfor se ut som den etablerte praksis i NVE er å ikke bruke Mattilsynet som høringspart. Selv om dette er tydelig beskrevet i NVE sine egne føringer for saksbehandling. Mattilsynet fikk innsigelsesmyndighet i 2006, skriver avdelingssjefen.

Når det gjelder de ulike punktene skriver Mattilsynet følgende:

• Vi viser til OED sitt klagevedtak som fastslår at MTA og detaljplan skal redegjøre for hvordan vannforsyning skal sikres i anleggsperioden. Da er det også naturlig at Mattilsynet som fagmyndighet uttaler seg og retter innsigelser/merknader, selv om det formelt sett ikke er innsigelsesrett.

Drikkevann som tema i konsesjonsbehandlingen: - Vi har registrert at drikkevann er nevnt, men det er nå slik at det kun er én fagmyndighet som kan vurdere dette, og det er Mattilsynet.

Om saksbehandlingen: - Vi hadde i ettertid av vedtaket fremdeles ikke tilgang til nok saksunderlag og kartmateriale til å kunne fremme klage på vedtak og innsigelse. Sakskompleksiteten er svært stor, og det er umulig for oss som sektormyndighet å vurdere dette i løpet av så kort tid.

ANLEGGSARBEID PÅ FJELLET: Den sårbare høyfjellsnaturen kommer aldri til å bli den samme. Men utbyggerne lover å begrense skadene i terrenget så mye som mulig.

ANLEGGSARBEID PÅ FJELLET: Den sårbare høyfjellsnaturen kommer aldri til å bli den samme. Men utbyggerne lover å begrense skadene i terrenget så mye som mulig.

Skal sende  inn  i løpet av uka

Avdelingssjef for Mattilsynet i Tromsø, Torkjell Andersen, sier til Nord24.no at de er innspurten på et siste svarbrev til NVE. Han avviser på det sterkeste et juridisk grunnlag for inhabilitet til saksbehandler og påpeker at det er flere saksbehandlere på saken. Han avviser også at Mattilsynet har trenert saken. Andersen sier at de har hatt behov for mer info og at de både har etterspurt dette skriftlig – samt vært i et møte med tiltakshaveren.

- Så det kan bli mer etterspill?

- Det ønsker jeg ikke å si noe mer om. Det kan hende det er aktuelt å få enda mer informasjon. Vi har frist til slutten av uka med å sende inn.

Andersen understreker at de verken har hjemmel eller myndighet til å stanse prosjektet.

- Det er det kun NVE og OED som kan gjøre. Vi kan imidlertid gi synspunktene våre på drikkevann.

Han sier at det er uheldig at konsesjonsbehandlingen har pågått uten at de har fått gi høringsinnspill.

- Vi kunne bidratt mye i konsesjonsbehandlingen.

Andersen sier at det er særlig bekymring rundt det å bygge vei for turbinfrakt i nedbørsområder.

- Det er en bekymring vi står ved. Så får vi se om tiltakene er gode nok til å sikre det.

- Er det langt unna å være godt nok?

- Det vil vi gi svar på i løpet av uka.

Avdelingssjefen sier at spørsmålet om det ene drikkevannet – Greipstad – nå er ute av verden og avsluttet.

- Drikkevann til Brensholmen gjenstår – de leverer til en betydelig befolkning. Spørsmål ved atkomst til Sjøtun er også avklart. Der er det gode tiltak. Gjennom dialog får man avklart mye.

ANALYSENE

Mulige scenarier:

• Utslipp av diesel: Potensielt svært store konsekvenser for drikkevann, men vurderes som lite sannsynlig av utbygger.

• Utslipp av olje, drivstoff eller slurry: Mattilsynet skriver: «Vi vurderer at beredskapsplanen må utarbeides så raskt som mulig og før oppstart.» Utbygger: Dette er gjort, beredskapsplanen ble sendt til Mattilsynet i NVEs høringsbrev.

• Utslipp av kjemikalier: Mattilsynet mener det er større sannsynlighet enn hva som er gjort i analysen.

• Utslipp av hydraulikkolje: Mattilsynet hevder at et utslipp av hydraulikkolje er verre enn diesel og potensielt kan ødelegge et drikkevannsreservoar. Dette bestrides av Rambøll.

• Utslipp av glykol eller hydraulikkolje for vindturbiner eller trafo: Vurdert som lite sannsynlig. Mattilsynet etterlyser en redegjørelse. Svar: Denne vurderingen er gjort ut.

• Støv og partikkelforurensing: Mattilsynet mener at de foreslåtte tiltakene er mangelfullt beskrevet. Svar: Det er installert filtre i alle berørte hus. Partikler vil ikke kunne skade drikkevannskilden permanent. Det ligger spredningshindrende tiltak i vassdrag som det jobbes i nærheten av for å hindre at partikler skal kunne spres videre.

Disse barrierene er tenkt:

• Siltgardiner for å minimere spredning og andre oljeabsorberende tiltak.

• Nødvann er ment som at et midlertidig tiltak

• Flaskevann og midlertidig «husvann» i større tanker.

• Vasking av transportert sprengstein: Utbygger mener det kun er behov for vasking av sprengstein som skal inn til Vollelva og umiddelbar nærhet til vassdrag i Gårdselva.

• Angående massetak: ROS-analysen anbefaler å unngå masseuttak med større groper som vil fylles med vann og med fare for avrenning til drikkevann. Masseuttakene skal være godkjent av NVE. Dette er gjort.

• Angående knuseverk: Partikkelspredningen vil øke med knuseverket. Varslingssystemer skal fange opp uønskede hendelser.

• Økning i saltinnhold på drikkevann: - Dette er nok en misforståelse – vi skal ikke salte FV862. Tiltaket er at det ikke skal saltes FRA og med fylkesveien og videre opp adkomstveien.

• Utslipp av olje eller drivstoff: Vurdert til å ha liten sannsynlighet. Mattilsynet ønsker en forklaring på hvordan dette er beregnet. Utbygger viser til at denne type hendelse med alvorlige konsekvenser for drikkevann ikke har inntruffet de siste 5 år.

Her er alle vindkraftprosjekt som NVE har behandlet i Nord-Norge:

(Grafikk og datainnhenting: Nord24.no)

Artikkeltags