Hvis lovforslaget går gjennom, kan du komme til fjells på denne måten

Cat Skiing er populært i USA, som alternativ til helikopter.

Cat Skiing er populært i USA, som alternativ til helikopter. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Miljødirektoratet sender nå ut på høring et forslag om å tillate catskiing - frakt av skiturister til fjells med snørekjøring etter beltevogn.

- Det høres absolutt aktuelt ut, og slik jeg kjenner våre gjester ville det blitt etterspurt. Vi har vurdert et lignende konsept. Men at det kan bli lov med beltevogn har jeg aldri hørt om, sier Eirik Tannvik i Malangen Resort.

De driver i dag turisme med blant annet skuterkjøring til sitt nordlysobservatorium på Linken i Balsfjord - en aktivitet som fylkesmannen i fjor satte ned foten for etter at kommunen hadde gitt dispensasjon.

- Dette er ikke noe vi ville blandet sammen med nordlysaktiviteten. Men har man det rette terrenget vil det absolutt bli et OK tilbud, sier Tannvik.

To forslag

Klima- og miljøminister Trine Sundloft har bestilt oppmykning av regelverket for beltevogner. Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å sende ut to forslag til ny paragraf 4b i motorferdselsloven til høring. Et regelverk hvor catskiing kun kan skje i regulerte alpinbakker, og et annet som tilsvarer adgangen kommunene i dag har til å gi dispensasjon innenfor motorferdselsloven. I kommuner hvor det er adgang til å selv regulere skuterløyper blir det da mulig å tilrettelegge for at turister kan komme seg til fjells uten å brenne for mange kalorier.

Det kan gi store muligheter for turistnæringen spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge - og trolig føre til store protester.

- Det vil jeg tro. Men jeg har også tro på god dialog med de som bor i nærområdet, sier Tannvik.

Catskiing

  • Miljødirektoratet foreslår at det åpnes for catskiing ved at kommunene gis adgang til å fastsette løyper som kan benyttes til slik bruk.
  • Catskiing defineres som bruk av beltevogn for å frakte skiløpere opp på fjell før nedkjøring. Aktiviteten har stort omfang i blant annet USA. Der blir det ansett for å gi mindre støy enn heliskiing.
  • Bruk av tråkkemaskiner for å transportere turister til andre formål vil falle utenfor definisjonen som er lagt til grunn for høringen.

- Jeg mener det er riktig å få frem de ulike hensynene som taler for og imot gjennom en bred høring, og vil ta stilling til om forslagene skal gjennomføres når vi får inn høringsuttalelsene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i en pressmelding.

Investor og pilot Ola Giæver fikk i fjor tillatelse fra formannskapet i Lyngen til heliskiing. Det førte til demonstrasjonstog på ski, og vedtaket ble i forrige måned stoppet av Miljødirektoratet. Nå kan det komme et alternativ

- Avgrenset til næring

Seksjonsleder i Miljødirektoratet Terje Qvam sier de ga departementet en faglig tilråding i vår, og nå har fått i oppdrag av departementet å utarbeide forslagene som muliggjør bruk av tyngre beltekjøretøy til catskiing.

- Dette er avgrenset til næringsformål, for eksempel de som i dag driver alpinanlegg, sier Qvam.

For begge alternativene foreslår direktoratet rammer som langt på vei tilsvarer lovverket kommunene i dag forholder seg til ved regulering av skuterløyper.

Høringsfristen er 18. desember. Innen 1. mars skal direktoratet ha på plass et forslag til ny paragraf 4b i motorferdselsloven.

Eirik Tannvik (t.v.) driver Malangen Resort og kjøpte nylig Malangen Brygger sammen med Hans-Olav Eriksen (39) og en tredje investor.

Eirik Tannvik (t.v.) driver Malangen Resort og kjøpte nylig Malangen Brygger sammen med Hans-Olav Eriksen (39) og en tredje investor. Foto:

Kan bli suksess

"Forskjellen (...) er at adgangen til å åpne for catskiing i alternativ 1 er avgrenset til eksisterende alpinanlegg. Alternativ 2 innebærer at også andre områder kan tas i bruk til slikt formål, skriver direktoratet i sitt høringsbrev".

De presiserer at det er vanskelig å anslå hvor stort omfang slike løyper vil få.

"Moderate etableringskostnader kombinert med høy betalingsvillighet for catkiing kan skape grunnlag for lønnsom drift en rekke steder i Norge. Det kan ikke utelukkes at det søkes etablert mange løyper for catskiing og at omfanget av aktiviteten potensielt kan bli stort".

Det tror også Tannvik.

- En beltevogn koster ikke all verdens.

Overlatt til lokalpolitikerne

Slik er formuleringen for alternativ 2: Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette løyper for persontransport med tyngre beltekjøretøy til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing).

Alpinklubber i grisgrendte strøk bør ikke slå til på forsvarsauksjon uten å sjekke nærmere. Begge forslagene presiserer at det er rettet mot næring og turisme.

"Det er en forutsetning at bruken er knyttet til turist- og reiselivsnæring, det vil si at transporten skjer i tilknytning til ervervsvirksomhet i reiselivsnæringa. Bestemmelsen åpner dermed ikke for at enkeltpersoner eller frivillige lag og foreninger benytter løypene med motorkjøretøy", fremgår det av høringsbrevet.

  • Samtidig som nytt regelverk for beltevogner er ute på høring, skal det også vurderes å myke opp regelverket for elsykler slik at de kan brukes i utmark.

Artikkeltags