NVE mente naturen her var for verdifull. Men nå får Troms Kraft Produksjon AS tillatelse til å bygge Stordal kraftverk i Ullsfjorden i Tromsø kommune, og Troms Kraft nett får bygge en tilknyttet kraftledning. Samtidig får Skognes og Stordalen Kraftlag AS tillatelse til å bygge Ritaelva kraftverk og Sveingard kraftverk. Samlet utbygging vil gi en årsproduksjon på om lag 135 gigawattimer (GWh), som tilsvarer det årlige forbruket for nærmere 7.000 husstander.

- Jeg er svært glad for at konsesjon er gitt noe som vil forbedre forsyningsikkerheten samt at dette er et stort vannkraftprosjekt og fornybar energi, sier stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp) fra Tromsø.

Fylkesråd for næring Line Miriam Sandberg (FrP) sier saken er viktig for Troms.

- Årsaken til store industrietableringer i vårt naboland Sverige som f.eks. Facebook i Luleå, er blant på grunn av stabilt nett. Forsyningssikkerheten som nå styrkes vil ilag med andre kraftutbygginger som kommer i nord vil gjøre landsdelen mer attraktiv for produksjonsbedrifter og mer lønnsom.

Anbefalte avslag

Syv søkere konkurrerte om å bygge ut kraftverk i Ullsfjorden. NVE ga opprinnelig avslag på søknaden fra Troms kraft produksjon om bygging av Skognesdalen, Steinnes og Stordal kraftverk, og anbefalte ikke bygging av kraftledningen. De frarådet også tillatelse for Skognes og Stordalen Kraftlag AS for bygging av Rieppeelva krafverk og Stordal kraftverk, og en søknad fra Småkraft AS om bygging av Turrelva II kraftverk. Årsaken var at utbyggingene berørte høyereliggende landskapsområder som er verdifulle både for å bevare landskap og for reindriften.

- NVE har vurdert at skadene og ulempene for allmenne og private interesser er større enn fordelene og nytten ved kraftproduksjonen som kan oppnås.

Stort prosjekt

Nå har Olje- og energidepartementet overprøvd direktoratet og Troms Kraft får bygge ut Stordal. De får også tillatelse til å bygge kraftledning fra Steinnes til Skarmunken. Departementet mener nytten oppveier for inngrepet i naturen.

-          Kraftverkene blir samlet sett ett av de større vannkraftanlegg som har fått konsesjon de siste årene. Utbyggingen vil gi mer fornybar og regulerbar kraft i Troms. Regulerbar vannkraft gir mulighet til å styre kraftproduksjonen på en måte som gir bedre forsyningssikkerhet året rundt. Slik bidrar disse prosjektene både til regjeringens mål om mer fornybar kraftproduksjon, og målet om bedre forsyningssikkerhet, sier olje-og energiminister Tord Lien i en uttalelse fredag.

Tillatelsen kommer bare to uker etter at departementet også åpnet for en av landets største vindkraftanlegg i Tromsø kommune:

Tord Lien. Foto: Torgrim Rath Olsen

Troms har i dag kraftunderskudd i vinterhalvåret og dårlig nettkapasitet. Det førte blant annet til at en feil i Hålogaland i januar mørkla 132.000 husstander, og i tillegg er det knyttet utfordringer til distribusjon av kraften grunnet nettkapasitet.

Utbyggingen i Stordalen innebærer magasinkraft, som gjør at forsyningssikkerheten blir bedre hele året. Samtidig er 38 prosent av produksjonen vinterkraft. 

Her skal kraftledningen gå. Foto: Troms Kraft

Reguleringer

I forbindelse med konsesjonen til Stordal kraftverk gis det samtidig tillatelse til regulering av Meahccevákkejávri og Store Rieppevatn, til overføring av Turrelva til Meahccevákkejávri og av bekk fra Sieiddevatnet til Store Rieppevatn. For Ritaelva og Sveingard kraftverk gis det samtidig tillatelse til å regulere Fjerdedalsvatn og Sveingardvatnet/Stordalvatnet.

Søknaden til Troms Kraft Produksjon AS om utbygging av Skognesdalen kraftverk og Steinnes kraftverk er avslått. Dette samme er søknadene fra Skognes og Stordalen Kraftlag AS om utbygging av Rieppeelva kraftverk og Stordal kraftverk, og søknadene fra Småkraft AS om utbygging av Turrelva kraftverk I og II.